Slavni lide

Nobelovy ceny za fyziku (1951–2000)

Rok:       

Jména nositelů:

Objev:
1951 Cockroft, Walton Přeměna atomových jader uměle urychlenými atomy.
1952 Bloch, Purcell Objev jaderné magnetické rezonance  přesných metod měření magnetických polí v atomovém jádře.
1953 Zernike Návrh metody fázového kontrastu a vynález fázového kontrastního mikroskopu.
1954 Born, Bothe Základní výzkum v kvantové mechanice, statistická interpretace vlnové funkce (Born). Koincidenční metoda a s její pomocí učiněné objevy (Bothe).
1955 Lamb, Kusch Objev jemné struktury vodíkového spektra (Lamb). Určení magnetického momentu elektronu (Kusch).
1956 Shockley, Bardeen, Brattain Výzkum polovodičů a objev tranzistoru.
1957 Yang, Lee Základní výzkum zachování levopravé symetrie, který vedl k základním objevům ve světě elementárních částic.
1958 Čerenkov, Frank, Tamm Objev a výklad Čerenkovova jevu.
1959 Segrè, Chamberlain Objev antiprotonu.
1960 Glaser Vynález bublinkové komory.
1961 Hofstadter, Mössbauer Průkopnické studie rozptylu elektronů na atomovém jádře a objev struktury nukleonů (Hostadter). Rezonanční absorpce fotonů a s ní spojený Mösbauerův jev (Mösbauer).
1962 Landau Teorie kondenzovaných stavů hmoty, zejména kapalného hélia.
1963 Wigner, Mayerová, Jensen Teorie atomového jádra a elementárních částic, objev základních principů symetrie (Wigner). Objev slupkové struktury atomového jádra (Geoppert-Mayerová, Jensen).
1964 Townes, Basov, Prochorov Kvantová elektronika a práce vedoucí k objevu maseru a laseru.
1965 Tomonaga, Schwinger, Feynman Základní práce v kvantové elektrodynamice s významnými důsledky pro teorii elementárních částic.
1966 Kastler Objev a vývoj optických metod při studiu Hertzových rezonancí v atomech.
1967 Bethe Teorie jaderných reakcí a vzniku energie ve hvězdách.
1968 Alvarez Objev mnoha rezonancí (krátce žijících částic) pomocí vodíkové bublinkové komory.
1969 Gell-Mann Klasifikace elementárních částic, návrh kvarkového modelu.
1970 Alfvén, Néel Práce v magnetohydrodynamice a plazmové fyzice (Alfvén). Fyzika pevných látek, teoretické práce o ferromagnetismu a  antiferromagnetismu (Néel).
1971 Gabor Vynález holografie.
1972 Bardeen, Cooper, Schrieffer Teorie supravodivosti (BCS teorie).
1973 Esaki, Giaever, Josephson Experimentální objev tunelového jevu v polovodičích a supravodičích (Esaki, Giaever). Teoretický popis průchodu proudu tunelovou bariérou v supravodiči, tzv. Josephsonův jev (Josephson).
1974 Ryle, Hewish Průkopnické práce v radioastronomii (Ryle). Objev pulsarů (Hewich).
1975 Bohr, Mottelson, Rainwater Teorie nesférických atomových jader (Rainwater) a jejich objev (Bohr, Mottelson).
1976 Richter, Ting Objev částice J/psi a tím c kvarku.
1977 Anderson, Mott, Vleck Základní teoretický výzkum elektronové struktury magnetických a neuspořádaných systémů.
1978 Kapica, Penzias, Wilson Zásadní přínos k nízkoteplotní fyzice (Kapica). Objev reliktního mikrovlnného záření (Penzias, Wilson).
1979 Glashow, Salam, Weinberg Teorie elektroslabé interakce, předpověď neutrálních proudů v elektroslabé interakci.
1980 Cronin, Fitch Objev narušení CP symetrie při rozpadu neutrálních K mezonů.
1981 Bloembergen, Schawlow, Siegbahn Laserová spektroskopie (Bloembergen, Schawlow). Elektronová spektroskopie s vysokým rozlišením (Siegbahn).
1982 Wilson Teorie kritických jevů a fázových přechodů.
1983 ChandrasekharFowler Teoretické práce o struktuře a vývoji hvězd (Chandrasekhar). Teorie tvorby prvků v raném vesmíru a ve hvězdách (Fowler).
1984 Rubbia, Meer Objev intermediálních částic W a Z slabé interakce.
1985 Klitzing Objev kvantového Hallova jevu.
1986 Ruska, Rohrer, Binnig Zásadní práce v elektronové optice, objev elektronového mikroskopu (Ruska). Návrh vzorkovacího tunelového mikroskopu (Rohrer, Binnig).
1987 Bednorz, Műller Objev supravodivosti keramických materiálů.
1988 Lederman, Schwartz, Steinberger Metoda neutrinových svazků a demonstrace existence leptonových dubletů při objevu mionového neutrina.
1989 Dehmelt, Paul, Ramsey Výzkumné práce na iontové pasti (Dehmelt, Paul). Objev metody oscilujících polí a její použití na vodíkový maser a jiné atomové hodiny (Ramsey).
1990 Friedman, Kendall, Taylor Experimenty s hlubokým nepružným rozptylem elektronů na protonech a neutronech, které potvrdily kvarkový model hmoty.
1991 De Gennes Použití metod popisu uspořádání jednoduchých systémů na složité systémy, aplikace na tekuté krystaly a polymery.
1992 Charpak Vynález a vývoj částicových detektorů, zejména drátěné komory.
1993 Hulse, Taylor Objev podvojného pulsaru a otevření nových možností studia gravitace.
1994 Brockhouse, Shull Vyvinutí metod studia kondenzovaných stavů hmoty pomocí ohybu a spektroskopie neutronů.
1995 Perl, Reines První experimentální práce ve fyzice leptonů. Objev tau leptonu (Perl) a neutrina (Reines).
1996 Lee, Osheroff, Richardson Objev supratekutosti He3.
1997 Chu, Cohen-Tannoudji, Phillips Technologie ochlazování atomů plynů na ultranízké teploty za pomoci laseru.
1998 Laughlin, Störmer, Tsui Kvantový Hallův jev, kvantové kapaliny, objev neceločíselných excitací  náboje.
1999 t'Hooft, Veltman Vytvoření neabelovské kalibrační teorie elektroslabé interakce, předpověď Higgsových částic.
2000 Alferov, Kilby, Kroemer Heterogenní polovodičové struktury (Alferov, Kroemer); objev integrovaného obvodu (Kilby).
Slavni lide Aldebaran Homepage