Josephson, Brian David

(1940)


Britský fyzik narozený ve Walesu. Je spoludržitelem Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1973 za objev Josephsonova jevu. Cenu sdílí s Esakim, který experimentálně objevil tunelování a Giaeverem, který jako první zkoumal tunelování elektronů na mezerách v pevných látkách.

Josephson svůj objev učinil jako 22letý student Trinity College v Cambridgi. V roce 1964 získal PhD. Jeho první práce se zabývala speciální relativitou a Mossbauerovým jevem a pochází z dob jeho studií. Byl zcela mimořádný a vynikající student, který měl ve zvyku opravovat pedagogy při přednáškách. Ještě jako student se začal zabývat supravodivostí a zkoumal vlastnosti spoje mezi dvěma supravodiči. Elektrony skrze tento „Josephsonův spoj“ tunelují a pronikají z edné oblasti do druhé. Teoreticky ukázal, že je možný průtok proudu bez existence napětí i přes izolující vrstvu. Je-li přítomno elektrické napětí na vrstvě, proud osciluje s vysokou frekvencí. Experimentálně se tento jev potvrdil a podpořil tak BCS teorii supravodivosti (BCS = Bardeen, Cooper, Schrieffer). Společnost IBM zkonstruovala v roce 1980 experimentální počítač využívající spínače založené na Jopsephsonově jevu. Zařízení je desetkrát až stokrát rychlejší než zařízení vybudované na konvenčních křemíkových čipech.

V letech 1965 až 1966 se stal profesorem na Universitě v Illinois (USA) a v roce 1967 se vrátil do Cambridge. V roce 1970 se stal členem Královské společnosti.


Slavní lidé Aldebaran Homepage