Slavni lide

Nobelovy ceny za fyziku (1901–1950)

Rok:        Jména nositelů: Objev:
1901  Röntgen Objev paprsků X.
1902  Lorentz, Zeeman Elektronová teorie světla, Lorentzova transformace (Lorentz), Zeemanův jev - štěpení spektrálních čar v magnetickém poli (Zeeman).
1903  Becquerel, P. Curie, M. Curie Objev radioaktivity.
1904  Rayleigh Izolace inertního argonu.
1905  Lenard Výzkum katodových paprsků.
1906  Thomson Objev elektronu.
1907  Michelson Interferometrické experimenty, které vedly k zjištění nezávislosti rychlosti světla na vztažné soustavě.
1908  Lippmann Barevná fotografická deska.
1909  Marconi, Braun Bezdrátová telegrafie.
1910  Waals Stavová rovnice neideálního plynu.
1911  Wien Posunovací zákon (zákon o závislosti vlnové délky maxima vyzařování absolutně černého tělesa na teplotě).
1912  Dalen Objev soumrakového regulátoru pro plynové lampy.
1913  Kammerlingh Onnes Zkapalnění hélia a objev supravodivosti.
1914  Laue Ohyb RTG záření na krystalech
1915  W. Bragg, L. Bragg Rentgenová difraktometrie, výzkum krystalových struktur pomocí RTG ohybu
1916  Cena nebyla udělena. ---------------------------------------------
1917* Barkla RTG výzkum atomární struktury látek
1918* Planck Vybudování základů kvantové teorie
1919* Stark Štěpení spektrálních čar v elektrickém poli
1920  Guillaume Výzkum slitin niklu a železa
1921* Einstein Fotoelektrický jev
1922  Bohr Výzkum struktury atomů a záření atomů
1923  Millikan Určení náboje elektronu
1924* Siegbahn Spektroskopie rentgenových paprsků
1925* Franck, Hertz Experimentální ověření kvantové teorie
1926  Perrin Pozorování atomů, ověření atomární podstaty látky
1927  Compton, Wilson Rozptyl fotonu na elektronu (Compton), konstrukce mlžné komory (Wilson)
1928* Richardson Emise elektronů na horkých kovech
1929  Broglie Objev vlnové povahy elektronu
1930  Raman Výzkum difúze světla, objev Ramanova rozptylu
1931  Cena nebyla udělena. ---------------------------------------------
1932* Heisenberg Tvorba kvantové teorie
1933 Schrödinger, Dirac Zavedení vlnové funkce do kvantové teorie (Schrodinger), předpověď pozitronu, tvorba kvantové elektrodynamiky (Dirac)
1934 Cena nebyla udělena.   
1935 Chadwick Objev neutronu
1936 Hess, Anderson Objev kosmického záření (Hess), objev pozitronu (Anderson)
1937 Davisson, Thomson Interference svazku elektronů v krystalech
1938 Fermi Objev umělých radioaktivních prvků, které vznikají při ostřelování neutrony
1939 Lawrence Objev cyklotronu
1940 Cena nebyla udělena. ---------------------------------------------
1941 Cena nebyla udělena. ---------------------------------------------
1942 Cena nebyla udělena. ---------------------------------------------
1943* Stern Objev magnetického momentu protonu
1944 Rabi Použití rezonančních metod při sledování vlastností atomových jader
1945 Pauli Objev vylučovacího principu pro elektrony
1946 Bridgman Sledování chování látek za vysokých tlaků a teplot
1947 Appleton Objev Appletonovy vrstvy v horní atmosféře
1948 Blackett Objevy v oblasti jaderné fyziky a kosmického záření
1949 Yukawa Předpověď existence mezonů
1950 Powell Zachycení částic kosmického záření na fotografickou desku, objev pionů

Časový údaj udělení ceny označený hvězdičkou říká, že cena za příslušný rok byla udělena o rok později. Slavni lide Aldebaran Homepage