Dirac, Paul Adrien Maurice

(1902–1984)

P. A. M. Dirac P. A. M. Dirac P. A. M. Dirac


Anglický fyzik, jeden z hlavních tvůrců kvantové teorie 20. století. Položil základy kvantové elektrodynamiky a kvantové teorie pole. V roce 1928 odvodil slavnou Diracovu rovnici - relativistickou rovnici pro elektron. Stavy se zápornými energiemi správně interpretoval jako antičástice a předpověděl existenci pozitronu (antielektronu). Pozitron  byl nezávisle objeven Carlem Andersonem v roce 1932. Za jeho práci na antičásticích a kvantové teorii pole byl v roce 1933 odměněn Nobelovou cenou za fyziku. V pozdějších letech se zabýval důsledky, které by plynuly z hypotetické proměnnosti základních konstant (gravitační, rychlost světla a Planckova konstanta). Po celý život byl zastáncem principu jednoduchosti fyzikálních rovnic. Jako jeden z prvních si uvědomil, že symetrie v přírodě jsou primárním principem při sestavování správných fyzikálních rovnic.

1902    0 P. A. M. Dirac se narodil 8.8.1902 v Anglii v Bristolu. (matka Angličanka, otec Švýcar).
1918 16 Začal studovat Vysokou školu technickou v Bristolu.
1921 19 Stává se elektroinženýrem.
1921 19 Nezískal stipendium v Cambridgi a pokračuje ve studiích v Bristolu.
1923 21 Získal stipendium v Cambridgi.
1924 22 Stává se členem Kapicova klubu.
1925 23 Vzniká Heisenbergova maticová mechanika. První reakce Diraca záporná. Během několika dní prudká změna. Začal psát disertační práci o významu Poissonových závorek.
1926 24 Vzniká Schrödingerova kvantová teorie. 
1926 24 Dirac obhajuje disertaci na téma Význam Poissonových závorek.
1926 24 Nezávisle na Fermim odvodil statistické rozdělení pro soustavu částic s poločíselným spinem, tzv. Fermi-Diracovo rozdělení.
1927 25 Dirac vytváří vlastní formalismus v kvantové teorii a ukazuje ekvivalenci mezi Heisenbergovou a Schrödingerovou kvantovou teorií.
1927 25 5. Solveyský kongres. Kvantová teorie se stává vedoucí teorií ve 20. století.
1927 25 Svatba s Margit Wignerovou (sestra E. Wignera).
1927 25 Dirac navrhuje metodu druhého kvantování - přirozený přechod ke kvantové teorii pole.
1927 25 Dirac vytváří 1. model kvantování elektromagnetického pole a pokládá základy kvantové elektrodynamiky.
1928 26 Dirac položil základy relativistické kvantové teorie, odvodil slavnou Diracovu rovnici. Předpovídá na základě této rovnice existenci pozitronu (byl objeven v roce 1932).
1929 27 Cesta kolem světa.
1930 28 Dirac vydává "Principy kvantové mechaniky", knihu, která pro svůj formalismus zpočátku vyvolala bouři nevole.
1930 28 Stává se členem Královské společnosti v Londýně.
1931 29 Předpověď existence antihmoty. Nejen elektron, ale každá částice by měla mít svoji antičástici.
1931 29 Předpověď existence magnetického monopólu.
1932 30 Heisenberg získává NC. Dirac jmenován profesorem matematiky v Cambridge. Objev pozitronu předpovězeného Diracem.
1932 30 Objev mnohačásticového formalismu v kvantové teorii, důsledná relativistická formulace kvantové elektrodynamiky.
1933 31 Dirac a Schrödinger získávají NC za kvantovou teorii.
1933 31 Teorie děr, základy kvantové teorie polí částic a antičástic.
1933 31 Předpověď polarizace vakua, netriviálních dynamických vlastností vakua v důsledku neustálé tvorby částic a antičástic.
1934 32 Předpověď vzniku velkého počtu částic při srážce dvou vysoce energetických částic. Potvrzeno až za 15 let.
1936 34 Dirac vytváří obecnou kvantovou teorii pole.
1937 35 Úvahy o možných důsledcích změny gravitační konstanty.
1937 35 Teorie kvantování na zakřiveném časoprostoru.
1939 37 Obdržel medaili Královské společnosti v Londýně.
1942 40 Použití indefinitní metriky v kvantové teorii pole, odstranění některých dosavadních obtíží.
1952 50 Obdržel Copleyovu medaili.
1958 56 Nová formulace obecné relativity.
1968 66 Opouští Cambridge, stává se profesorem v Talahassee na Floridě. V Cambridgi tráví léta, zimy na Floridě.
1984 82 20.10.1984 se uzavírá životní dráha jednoho z nejvýznamnějších fyziků 20. století.
Slavní lidé Aldebaran Homepage