Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ MECHANIKA (TF1)KVANTOVÁ TEORIE (TF2)
STATISTICKÁ FYZIKA (TF3)VZTAH MATEMATIKY A FYZIKY (TF4)OBECNÁ RELATIVITA (TF4)
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE (TF4)FYZIKA PLAZMATUASTROFYZIKAASTRONOMICKÝ KURZ
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

FYZIKA – TERMODYNAMIKA

bullet
Local menu    Důležité konstanty
Local menu Důležité vztahy
Local menu Základní vratné děje
Local menu Materiálové konstanty
bullet

Důležité konstanty

kB = 1.38×10−23 JK−1 Boltzmannova konstanta
R = 8.3 JK−1mol−1  universální plynová konstanta
NA = 6.022×1023mol−1     Avogadrova konstanta
mp = 1.67×10−27 kg hmotnost protonu

Důležité vztahy

pV = NkBT
pV = nRT
stavová rovnice
(p + n2a /V 2)(Vnb) = nRT Van der Waalsova stavová rovnice
Sρv= const
ρv2/2 + p + hρg = const
rovnice kontinuity pro tekutiny
Bernoulliho rovnice pro tekutiny
dQ = dU + dA
dS =  dQ/T;  
dQ/dt = λ S T
S = k ln P
1. věta termodynamická a teplo;
definice entropie;
Fourierův zákon (tepelný tok)
Boltzmannova rovnice
dQ = cV dT dm
dQ = l dm
teplo na ohřátí pevné látky či kapaliny
teplo potřebné na fázový přechod
Cp = CV + R Meyerův vztah
Cp / CV = (f + 2)/f Poissonův vztah
η = (T  − T0)/T účinnost Carnotova stroje
Cγ ≡ (∂Q/∂T)γ;
Cγ ≡ (∂Q/∂T)γ / n;
cγ ≡ (∂Q/∂T)γ / m
tepelná kapacita;
měrná molární tepla;
měrná tepla.

Základní vratné děje

děj vztah ΔA ΔU ΔQ ΔS
obecný pV ~ NT ∫ pdV mcVΔT  
(nCVΔT)
mcVΔT + pdV
(nCVΔT + pdV)
nCV ln(T2/T1)+
+ nR ln(V2/V1)
isochorický  p ~ T  
(p/T ~ c)
0

nCV (T2 T1)

nCV (T2 T1) nCV ln(T2/T1)
(nCV ln(p2/p1))
isobarický V ~ T  
(V/T ~ c)
p (V2V1 nCV (T2 T1) nCp (T2 T1) nCp ln(T2/T1)
(nCp ln(V2/V1))
isotermický p ~ 1/V  
(PV ~ c)
nRT ln(V2/V1 0 nRT ln(V2/V1) nR ln(V2/V1)
(nR ln(p1/p2))
adiabatický pV κ~ c nCV(T2 T1) nCV(T2 T1) 0 0

Některé materiálové konstanty

veličina H2O CO2 Fe
c (pevná látka) 2090 Jkg−1K−1   450 Jkg−1K−1
c (kapalina) 4182 Jkg−1K−1    
cp (plyn) 1952 Jkg−1K−1 917 Jkg−1K−1  
Tt (teplota tání) 0 °C   1535 °C
Tv (teplota varu) 100 °C   2750 °C
lt (tání) 334×103 Jkg−1   289×103 Jkg−1
lv (var) 2256×103 Jkg−1   6340×103 Jkg−1
pc (kritický tlak) 22 MPa 7.4 MPa  
Tc (kritická teplota) 374 °C 31 °C  
pT (trojný bod) 613 Pa 5×105 Pa  
TT (trojný bod) 0.01 °C −56.6 °C  
λ (tep. vodivost) 0.6 Wm−1K−1 kapalina 
2.2 Wm−1K−1 led
0.014 Wm−1K−1 plyn 80 Wm−1K−1
ρ (hustota) 998 kg m−3 kapalina 
917 kgm−3 led
1.98 kg m−3 7800 kg m−3

Teplota tání a varu, měrná skupenská tepla atd., jsou udávány za normálního tlaku.


bullet


bullet Aldebaran Homepage Aldebaran Homepage