Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ MECHANIKA (TF1)KVANTOVÁ TEORIE (TF2)
STATISTICKÁ FYZIKA (TF3)VZTAH MATEMATIKY A FYZIKY (TF4)OBECNÁ RELATIVITA (TF4)
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE (TF4)FYZIKA PLAZMATUASTROFYZIKAASTRONOMICKÝ KURZ
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

FYZIKA –OPTIKA

bullet
Local menu    Podmínky maxim a minim
Local menu Kardinální body
Local menu Základní vztahy z optiky
Local menu Některé optické přístroje
Local menu Indexy lomu
bullet

Podmínky maxim a minim pro interferenci

veličina maxima minima význam
Δ t = (t2 − t1) Δ t = m T Δ t = (2m−1) T/2 časový posun
Δξ = n(d2 − d1) Δξ = m λ Δξ = (2m−1) λ/2 posun optických drah
Δφ = n(d2 − d1ω/c Δφ =  Δφ = (2m−1) π fázový posun

Číslo m nabývá hodnot 0, 1, 2, ... Nezapomeňte, že při odrazu na opticky hustším prostředí dochází navíc k obrácení fáze paprsku. Prohlédněte si příklady „Youngův experiment“ a „Antireflexní vrstva“.

Kardinální body soustavy

F Předmětové ohnisko. Bod, který optická soustava zobrazí v nekonečnu.
F Obrazové ohnisko. Bod, který je obrazem nekonečně vzdáleného předmětu.
H, H Hlavní body soustavy. Vzájemně sdružené body (předmět a jeho obraz), pro které je příčné zvětšení rovno jedné tvoří tzv. hlavní roviny. Hlavní body jsou průsečíky těchto rovin s osou soustavy. 
UU Uzlové body. Vzájemně sdružené body na ose (předmět a jeho obraz), pro které je úhlové zvětšené rovno jedné.
kardinální body

Základní vztahy

n = c/υ Index lomu.
ωI = ωR = ωT Úhlová frekvence dopadající, odražené a lámané vlny je stejná.
α = α Zákon odrazu.
sin α/sin β = υα /υβ ≡ n      Zákon lomu. Prohlédněte si příklad „Fermatův princip“.
f FH Předmětová ohnisková vzdálenost.
f ′ ≡ F ' H ' Obrazová ohnisková vzdálenost.
D ≡ 1/f Optická mohutnost.
l ≡ 25 cm Konvenční zraková vzdálenost.
zy′/y Příčné zvětšení.
ζ ≡ α′/α ~ tg α′/ tg α  Úhlové zvětšení.
f /a + f ′/a′ = 1 Zobrazovací rovnice. Tvar závisí na znaménkové konvenci. Zde je kladná vzdálenost od hlavních bodů pro předmět vlevo a obraz vpravo. Totéž platí pro předmětovou a obrazovou ohniskovou vzdálenost. Prohlédněte si příklady „Fotoaparát“ a „Zrcadlo“.
f = f1 f2/Δ  Dvojice centrovaných soustav. Vzdálenost vnitřních ohnisek dvojice soustav se nazývá optický interval Δ.
1/d Mřížková konstanta.

Některé optické přístroje

nd sin θ = Optická mřížka. Podmínka pro maxima. Vzdálenost vrypů je d. Prohlédněte si příklady „Mřížka I“ a „Mřížka II“.
ned − nod = λ/4 Čtvrtvlnná destička. Podmínka pro vznik kruhové polarizace. Prohlédněte si příklad „Čtvrtvlnná destička
ζ = l / f = lD Lupa. Úhlové zvětšení lupy.
ζ = f1/f2 Dalekohled.  Úhlové zvětšení dalekohledu.
ζ =  / (f1 f2) Mikroskop. Úhlové zvětšení mikroskopu.

Indexy lomu

krystal no ne
křemen 1.544 1.553
rutil 2.616 2.903
islandský vápenec 1.658 1.486
turmalín 1.669 1.638
beryl 1.598 1.590

bullet


bullet Aldebaran Homepage Aldebaran Homepage