Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ MECHANIKA (TF1)KVANTOVÁ TEORIE (TF2)
STATISTICKÁ FYZIKA (TF3)VZTAH MATEMATIKY A FYZIKY (TF4)OBECNÁ RELATIVITA (TF4)
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE (TF4)FYZIKA PLAZMATUASTROFYZIKAASTRONOMICKÝ KURZ
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

FYZIKA – OPTIKA (PŘÍKLADY)

bullet
Local menu    Osvětlení
Local menu Youngův experiment
Local menu Antireflexní vrstva
Local menu Mřížka I
Local menu Mřížka II
Local menu Čtvrtvlnná destička
Local menu Fotoaparát
Local menu Zrcadlo
Local menu Fermatův princip
bullet

Příklad 1: Osvětlení

Zadání: Lampa je umístěna nad kulatým stolem o poloměru R v jeho středu. Určete optimální výšku lampy nad stolem tak, aby osvětlení knihy ležící na okraji stolu bylo maximální.

Předpoklady: Zdroj je dostatečně malý, vlnoplochu považujte za kulovou.

stul

Řešení: Osvětlení, stejně tak jako tok světelné energie, ubývá s druhou mocninou vzdálenosti r od zdroje a závisí na úhlu dopadu:

I = I0 cos α / r2.

Dosadíme-li  cos α = h/r a za vzdálenost r z Pythagorovy věty r = (h2 + R2)1/2, získáme závislost:

I (h) = I0h / (h2 + R2)3/2.

Při maximálním osvětlení musí být derivace této funkce podle h nulová, což vede na podmínku:

(h2 + R2)3/2 − 3 h2 (h2 + R2)1/2 = 0.

Po vydělení rovnice členem (h2 + R2)1/2 snadno nalezneme řešení

h = R / 21/2 .

Příklad 2: Youngův experiment

Zadání: Určete polohu prvního maxima a prvního minima v Youngově experimentu se světlem o vlnové délce λ = 500 nm. Vzdálenost štěrbin je d = 1 mm, vzdálenost stínítka L = 5 m.

young

Řešení: Rozdíl optických drah (index lomu je roven jedné) bude

eq

Výsledek: Podmínka pro první maximum tedy bude y d/L = λ a podmínka pro první minimum y d/L = λ/2. Odsud snadno určíme hodnoty y. První maximum bude ve vzdálenosti y = 2.5 mm a první minimum ve vzdálenosti 1.25 mm.

Příklad 3: Antireflexní vrstva

Zadání: Na skleněné podložce o indexu lomu ns = 1.5 je napařena vrstva laku tloušťky 0.5 μm s indexem lomu nl = 1.6. Určete, které vlnové délky z viditelného spektra budou chybět v kolmo odraženém světle.

sklo

Řešení: Rozdíl optických drah na odrazu na horní a spodní vrstvě laku je 2nl d. Nesmíme zapomenout, že při odrazu na opticky hustším prostředí, (vrchní vrstva laku) se mění fáze na protifázi. V našem případě se tedy podmínky maxim a minim vymění. Pro minima tak máme:

2nl d =      ⇒      λm = 2nl d / m.

Výsledek: Do oblasti viditelného spektra spadají vlnové délky: 800 nm, 533 nm a 400 nm.

Příklad 4: Mřížka I

Zadání: Nalezněte součet rovinných vln ze všech rozptylových center mřížky. Určete skutečný průběh světelné intenzity světla prošlého mřížkou.

mrizka

Řešení: Dva sousední paprsky jsou vzájemně fázově posunuty o Δφ = kd sin θ = (2πnd/λ) sin θ. Je tedy nutné sečíst

eq

Vzhledem k tomu, že nás zajímá intenzita světla I ~ EE*, nejsou násobící komplexní jednotky v posledním výrazu ani vypsány. Intenzita světla po průchodu mřížkou zjevně je

mrizka

Tento průběh intenzity není vůbec jednoduchý, má celou řadu maxim a minim, z nichž jen některá maxima jsou opravdu výrazná. V těchto maximech je Δφ/2 = jπ, což vede na známou podmínku maxim na mřížce nd sin θ = jλ.

Příklad 5: Mřížka II

Zadání: Mřížka má 300 vrypů na milimetr. Určete kolik řádů spekter mohu pozorovat.

Předpoklady: Mřížku tvoří soustava vrypů na skleněné destičce s indexem lomu n = 1.5 a spektra se pozorují v prošlém světle.

Řešení: Spektra vznikají ve směrech  hlavních maxim daných podmínkou

nd sin θ = ,    m = 1, 2, 3, ...

Teoreticky je maximální možný řád spektra omezen vztahem sin θ < 1 a proto

mmax, teor = nd / λ .

Vzdálenost vrypů je 1/300 mm. Chceme-li, aby i poslední spektrum mělo zobrazené všechny viditelné barvy od fialové po červenou, musíme za vlnovou délku vzít hodnotu červeného okraje spektra λ = 750 nm, vyjde maximální teoretický řád spektra 6.

Příklad 6: Čtvrtvlnná destička

Zadání: Nalezněte tloušťku čtvrtvlnné destičky vyrobené z berylu pro světlo o vlnové délce λ = 500 nm. Podívejte se na tabulku Indexy lomu.

deska

Řešení: Řádná a mimořádná vlna mají vzájemně kolmé polarizace. Posunou-li se fázově o 90°, vznikne kruhově polarizovaná vlna. K tomu dojde, je-li řez tak tlustý, aby rozdíl optických drah byl λ/4:

(ne − nod = λ/4.

Odsud snadno určíme tloušťku destičky d.

Výsledek: d = 15.6 µm.

Příklad 7: Fotoaparát

Zadání: Velikost stromu na filmu je | y′| = 15 mm. Strom byl vysoký y = 15 m a vzdálený od fotoaparátu a = 45 m. Určete ohniskovou vzdálenost objektivu fotoaparátu.

Předpoklady: Objektiv fotoaparátu chápeme jako spojnou čočku s  f = f ′.

strom

Řešení: Kombinací rovnice pro zvětšení z = | a′/a | = | y′/y | a zobrazovací rovnice f /a + f ′/a′ = 1 snadno nalezneme výsledek. Pozor na zvolenou znaménkovou konvenci!

Výsledek: f  ≈ 4.5 cm.

Příklad 8: Zrcadlo

Zadání: Dutým zrcadlem pozoruji vlastní oko ze vzdálenosti l = 30 cm od vrcholu zrcadla. Oko vidím dvojnásobně zvětšené. Nakreslete chod paprsků a určete poloměr křivosti zrcadla.

oko

Řešení: Zadané hodnoty jsou podle znaménkové konvence (vše měřeno vzhledem k S) a = –(2Rl), z udaného zvětšení plyne a′ = 2(2Rl), pro ohniskové vzdálenosti  plyne f = –R /2f ′ = + R /2. Ze zobrazovací rovnice f /a + f ′/a′ = 1 již snadno dopočteme výsledek.

Výsledek: Poloměr křivosti zrcadla je 120 cm.

Příklad 9: Fermatův princip

Zadání: Odvoďte zákon lomu z Fermatova principu.

fermat

Řešení: Ze všech možných trajektorií bude realizována trajektorie s minimální dobou chodu paprsku z bodu A do bodu B. Pro červenou trajektorii na obrázku je celková doba

tAB = [x2 + yA2]1/2 / υA + [(Lx)2 + yB2]1/2 / υB .

Tuto závislost derivujeme podle proměnné x a položíme rovnou nule (nutná podmínka minima). Získáme tak podmínku

υB x / [x2 + yA2]1/2υA (Lx) / [(Lx)2 + yB2]1/2 ,

neboli

υB sin α − υA sin β = 0     ⇒      sin  α / sin β = υA / υB .


bullet


bullet Aldebaran Homepage Aldebaran Homepage