Aplety Aplety

Aplety, které zde najdete, vytvořili studenti FEL ČVUT v Praze jako doplňky k výuce předmětů Fyzika a Astrofyzika. Za jejich úsilí patří všem dík. Aplety byly psány pro různé účely a jsou součástí různých celků. Proto není úprava jejich titulních stran jednotná a většinou byla ponechána na autorech apletů. Pokud se Vám nepodaří aplet spustit, postupujte dle následujících instrukcí:

Instalace Java™ Runtime Environment

V prohlížeči Chrome nainstalujte rozšíření CheerpJ Applet Runner. Existují i varianty pro ostatní prohlížeče. V IE, Opeře, Safari postupujde podle dalšího návodu.

  1. Stará verze. Ověřte, zda nemáte zastaralou verzi JRE na stránce https://www.java.com/en/download/installed8.jsp. Pokud nemáte žádnou verzi nebo máte starou verzi, přejděte k následujícímu kroku.
  2. Instalace. Stáhněte nejnovější verzi na adrese https://www.java.com/en/download/ a nainstalujte ji. Instalujte pouze program Java a ne různé reklamní ptákoviny, které Vám budou v průběhu instalace podsouvat.
  3. Povolení v systému. Povolte aplety v operačním systému. Ve Windows to lze učinit takto: Start → Ovládací panely -→ Java → Security. Zde zatrhněte políčko Enable Java content in the browser; nastavte Security level na hodnotu minimálně High a v poli Exception site list přidejte položku https://www.aldebaran.cz. Pokud budete provozovat aplety i lokálně, přidejte ještě položku file:///C:/...
  4. Povolení v prohlížeči. Povolte Java aplety v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Příklad pro IE 11: Nástroje -→ Možnosti internetu -→ Zabezpečení -→ Vlastní úroveň -→ Skriptování apletů jazyku Java -→ Povolit (standardně je v IE povoleno).
Aplet Popis Autor
Spřažená kyvadla Spřažená kyvadla. Aplet simuluje dvě spřažená kyvadla, která jsou spojena napříč pružinou s tuhostí k. Vyzkoušejte si základní mody pohybu obou kyvadel, kdy kývají se shodnou frekvencí a poté obecný mod, který je superpozicí vlastních modů pohybu. Martin Hasaj,
2007
Vlastnosti vln Vlastnosti vln. Aplet simuluje skládání vln se zadanou frekvencí a vlnovým vektorem. Snadno si vytvoříte vlnový balík, stojaté vlnění a můžete experimentovat s fázovou a grupovou rychlostí. Martin Žáček
1999
Vlny na vodě Vlny na vodě. Aplet simuluje vlny na vodní hladině. Myší si můžete zvolit pozici vykreslování jedné pohybující se částice. Vlnění na vodě není podélné ani příčné a u vlny jediné vlnové délky dochází k pohybu po kružnici. Zvolte si více vln a sledujte komplikovanější pohyb vodní hladiny vzniklý složením několika vln. Michal Hapala,
2007
Dvojkyvadlo Dvojkyvadlo. Aplet simuluje dvě kyvadla, jedno zavěšené na druhém. Vykreslovány jsou vodorovné souřadnice obou kyvadel. Je možné nastavit počátečné podmínky, délky a hmotnosti obou kyvadel. Studenti FEL,
2010
Magnetozvukové vlny Magnetozvukové vlny. Aplet simuluje šíření magnetozvukových vln v plazmatu. Sledujte vlnoplochy Alfvénových vln, rychlé magnetozvukové a pomalé magnetozvukové vlny. Lukáš Kroupa
Rázy Rázy. Aplet simuluje skládání dvou kmitů s možností volby frekvencí, amplitud a relativní fáze. Aplet zobrazí oba parciální kmity a samozřejmě kmit výsledný. Velmi jednoduchý ale mimořádně názorný a užitečný aplet. Jiří  Hofman
1999
Lissajousovy obrazce Lissajousovy obrazce. Aplet simuluje skládání dvou kolmých kmitů se zadanou frekvencí amplitudou a fází. Pohrajte si s různou podobou Lissajousových obrazců. Jan Hnátek
Pohyb částic ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli Pohyb částic ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli. Aplet simuluje pohyb nabitých částic v homogenních elektrických a magnetických polích. Dobře jsou patrné drifty po trochoidách i urychlování v elektrickém poli se složkou rovnoběžnou s magnetickým polem. Karel Řezáč
Pohyb částic v okolí vodiče Pohyb částic v okolí vodiče. Aplet simuluje pohyb nabitých částic v magnetickém poli v okolí vodiče, kterým protéká proud. Proud generuje typické pole, ve kterém dochází k gradient B driftu a driftu zakřivení. Patrná je Larmorova rotace nabitých částic kolem silokřivek magnetického pole kombinovaná s drifty (axiální pohyb, tj. kolem vodiče) a pohybem částic ve směru magnetického pole (azimutální pohyb). Nastavit lze velikost proudu a počáteční polohu a rychlost částic. Karel Řezáč
Pohyb částic v poli magnetického dipólu Pohyb částic v poli magnetického dipólu. Aplet simuluje pohyb nabitých částic v poli magnetického dipólu. Základní Larmorova rotace podél silokřivek magnetického pole je kombinovaná s azimutálními drifty způsobenými zakřivením magnetických silokřivek a gradientem magnetického pole. V oblastech pólů dochází k odrazům nabitých částic (efekt magnetického zrcadla). Nastavilt lze velikost magnetického dipólového momentu a počáteční polohu a rychlost částic. Karel Řezáč
Gravitační simulátor Gravitační simulátor. Aplet simuluje pohyb objektu v okolí gravitačního centra v relativistickém i nerelativistickém případě. Porovnejte uzavřenou nerelativistickou trajektorii (elipsu) se stáčením periastra v relativistickém případě. Václav Těšínský
Mapa souhvězdí Mapa souhvězdí. Aplet znázorňuje jednoduchou a přehlednou mapu oblohy, umožňuje zoom, pohyb v rektascenzi a deklinaci, vypnout názvy a linie souhvězdí. Chris Dolan
Vývoj hvězd Vývoj hvězd. Aplet znázorňuje jednotlivé vývojové fáze hvězd v HR diagramu. Zadejte hmotnost hvězdy a sledujte její životní kariéru od narození po úmrtí. Vít Výmola
Hillovy ekvipotenciály Hillovy ekvipotenciály. Aplet počítá ekvipotenciály v soustavě dvou hvězd. Zadejte hmotnosti obou složek a sledujte křivky, po kterých může hmota přetékat z jedné složky na druhou. Ondřej Pšenčík
Ohyb světla Ohyb světla. Aplet simuluje ohyb paprsku v okolí gravitačního tělesa. Zadejte počáteční polohu a směr paprsku a sledujte, jak ho zakřiví hmotný objekt. Ondřej Pšenčík
Heavisideovo pole Heavisideovo pole. Aplet simuluje elektrické a magnetické pole letícího náboje. Zadat lze rychlost náboje, volit můžete pole elektronu, protonu a neutronu. Aplet umožňuje animované ubíhající pozadí. Milan Petrík
Vypařování děr Vypařování děr. Aplet počítá průběh vypařování černé díry. Zadejte počáteční hmotnost černé díry a sledujte průběh velikosti, teploty a intenzity záření. Tomáš Zanka
Kvantová jáma Kvantová jáma. Aplet počítá stacionární stavy i časový vývoj částice v kvantové jámě. Zadejte váhy jednotlivých stavů a sledujte přelévání pravděpodobnosti výskytu částice v kvantové jámě. Ondřej Pšenčík
Kvantový oscilátor Kvantový oscilátor. Aplet počítá stacionární stavy i časový vývoj částice v kvantovém oscilátoru. Zadejte váhy jednotlivých stavů a sledujte přelévání pravděpodobnosti výskytu částice v potenciální energii harmonického oscilátoru. Ondřej Pšenčík
Spektrální charakteristiky Spektrální charakteristiky prvků. Aplet pro daný prvek z periodické tabulky ukazuje jeho spektrální čáry. Spektrem se lze pohybovat, zoomovat kolem určité frekvence, měnit jednotky na osách a vybírat různý stupeň ionizace prvku. Jan Prach

Aldebaran Homepage