Tabulky → spektrum

 

Elektromagnetické pole šířící se od zdroje je schopné přenášet energii, hybnost i moment hybnosti. Pole jako takové tedy není jen matematickou konstrukcí, ale fyzikální realitou, kterou si můžeme představit jako soustavu fotonů schopných nést výše míněné atributy. Pokud fotony narážejí na nějaké těleso (například plachtu sluneční plachetnice nebo jen na ohon komety), předávají mu svou hybnost, a tím na něho působí tlakovou sílu. Je to jako byste házeli hrách na zeď. Výsledná síla samozřejmě záleží na tom, zda jsou fotony tělesem absorbovány nebo se od něho odrazí (v tomto případě je síla dvojnásobná). Vektor elektrického pole kmitá v rovině kolmé na směr šíření elektromagnetického signálu. Vektor magnetického pole kmitá také v rovině kolmé na směr šíření, navíc je ale kolmý k elektrickému vektoru.

Elektromagnetická vlna

Poměry v elektromagnetické vlně ve vakuu.

Spektrum

Elektromagnetické spektrum.

Propustnost

Propustnost atmosféry. Atmosféra je propustná jen ve viditelném a radiovém oboru.
Částečně je propustná v IR.

 

Home

Valid HTML 5 Valid CSS!

Aldebaran Homepage