glossary glossary

 

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Ostatní  Vše  Hledat

Y2K Y2K – zkratka fenoménu „Rok 2000“. Problém očekávaný na přelomu tisíciletí, kdy se předpokládalo zhroucení databázových systémů, protože mnoho datových formátů udržovalo informace o rocích pouze v jednom bajtu, takže nezahrnovaly století. Problémy se však vyskytovaly jen ojediněle.
Yangova-Millsova teorie Yangova-Millsova teorie – matematická teorie založená na speciální unitární grupě SU(N), nebo obecněji na jakékoli kompaktní Lieově algebře. Yangova-Millsova teorie popisuje chování elementárních částic pomocí těchto neabelovských Lieových grup. Tvoří jádro sjednocení elektromagnetické a slabé interakce (tzv. WSG – Weinberg, Salam, Glashow – model, založený na grupě U(1)×SU(2)) i kvantové chromodynamiky (teorie silné interakce založené na SU(3)) a je tedy základem našeho chápání částicové fyziky (standardního modelu).
YBCO YBCO – Yttrium Barium Copper Oxide, Y1Ba2Cu3O7, oxid mědi s ytriem a bariem. První sloučenina, u které byla pozorována v roce 1987 supravodivost za teplot kapalného dusíku (kapalní při 77 K). Kritická teplota je 94 K.
Yohkoh Yohkoh – japonská družice z 90. let minulého století pozorující Slunce v rentgenovém oboru. Název je odvozen od japonského slova Yoko = sluneční světlo, také se užívá označení Solar A. Po deset let získávala velmi cenné informace o sluneční koróně a slunečních erupcích v oblasti rentgenového záření a gama záření.
Youngův experiment Youngův experiment – dvojštěrbinový experiment, pokus, kterým Thomas Young v roce 1801 experimentálně prokázal vlnovou povahu světla. Svazek rovnoběžného monochromatického záření při něm dopadá na dvojštěrbinu (dvojice paralelních, úzkých, blízko sebe ležících štěrbin). Dopadající vlna, se při průchodu štěrbinami rozdělí na dvě samostatné vlny kmitající ve fázi (tj. jejich dráhový rozdíl je násobkem vlnových délek), které spolu interferují a na stínítku umístěném za štěrbinami vytvářejí interferenční obrazec. Pokud na dvojštěrbinu vysíláme jednotlivé fotony (či jiné kvantové objekty) jeden za druhým, vzniká taktéž interferenční obrazec, jako by částice procházela oběma štěrbinami současně a interferovala sama se sebou.
Ytrium Ytrium – stříbřitě bílý, středně tvrdý, poměrně vzácný přechodný kov. V zemské kůře je obsaženo v množství přibližně 30 mg/kg. Bylo objeveno v roce 1794 švédským chemikem Johanem Gadolinem a poprvé bylo v čisté formě izolováno Friedrichem Wohlerem roku 1828. Název získalo podle obce Ytterby u Stockholmu, kde je neleziště nerostu, který prvek obsahuje.
Ytterbium Ytterbium – měkký stříbřitě bílý, přechodný kovový prvek, 14. člen skupiny lanthanoidů. Ytterbium objevil roku 1878 švýcarský chemik Jean Charles Galissard de Marignac. Ytterbium se vyskytuje v zemské kůře v koncentraci 3 mg/kg.


Aldebaran Homepage