Logo CVUT

POHYB ELEKTRONU VE ZKŘÍŽENÝCH POLÍCH – KE ČTENÍ

 Vektorový součin

 Pohyb v elektrickém poli

 Pohyb v magnetickém poli

 Pohyb ve zkřížených polích

V této části si ukážeme, jak se nabitá částice pohybuje ve zkřížených polích.

Představme si situaci, kdy magnetické pole míří v ose z, elektrické pole v ose x a počáteční rychlost je nulová. Výsledný pohyb je vlastně jen superpozicí pohybů řešených v předchozím případě. Co se týče řešení, je postup obdobný jako v předchozích případech, s tím rozdílem, že z Lorentzovy pohybové rovnice nevypouštíme žádné členy. Řešením je soustava

x(t) = RD − RDcos ωct, (1)
y(t) = RD sin ωct − vDt, (2)
y(t) = 0, (3)

kde

ωc = QB/m, (4)
vD = E/B, (5)
RD = mvD/QB, (6)

ωc je cyklotronní frekvence, vD je driftová rcyhlost a RD je driftový poloměr.

Drifty

Obrázek driftových pohybů

Driftová rychlost má směr kolmý jak na elektrické, tak na magnetické pole. Tudíž v našem případě má směr v ose y. Pokud má částice počáteční rychlost nulovou, pak se křivka driftového pohybu nazývá cykloida (na obrázku nejvíce vlevo) a vD = ωcRD. Pokud má částice počáteční rychlost nenulovou, tak se pohybuje po obecnější křivce trochoidě a vDωcRD (na obrázku druhá a třetí situace zleva).

Na apletu níže si vyzkoušejte jak se pohybuji nabité částice v elektrických a magnetických polích. V apletu lze nastavit jednotlivé složky počáteční rychlosti, elektrického a magnetického pole. Červeně je vykreslována trajektorie kladně nabité částice, modře je znázorněna záporně nabitá částice. Nastavení poměru hmotnosti kladné a záporné částice je vlevo nahoře. V horní části apletu je také přepínání rovin pohledu. Zkuste si nastavit podmínky jednotlivých pohybů, které zde byly rozebrány a zkuste se zamyslet nad tím, jak se budou pohybovat elektrony v měřené úloze.