Logo CVUT

POHYB ELEKTRONU VE ZKŘÍŽENÝCH POLÍCH – OTÁZKY

Vyplňte prosím následující jednoduchý test, který ověří, zda jste správně porozuměli problematice pohybu elektronu v elektrickém a magnetickém poli. V jedné otázce může být i několik správných odpovědí nebo nemusí být správná žádná. Po vyplnění stiskněte tlačítko Odeslat.

1. Výsledkem vektorového součinu dvou různě orientovaných vektorů je:

Číslo

Vektor

Polynom

2. Elektron je v stacionárním elektrickém poli:

Urychlován

Zpomalován

Elektrické pole na elektron nepůsobí

3. Na kladný iont působí stacionární elektrické pole takto:

Elektrické pole urychluje iont v tečném směru k vektoru rychlosti

Elektrické pole urychluje iont v normálovém směru k vektoru rychlosti

Elektrické pole na iont nepůsobí

4. Trajektorii nabité částice v různě orientovaných elektrických a magnetických polích

Nelze deterministicky určit

Lze spočítat pomocí Lorentzova pohybového zákona

5. Mějme neutron, který vlétne do oblasti s magnetickým polem kolmým k vektoru jeho rychlosti

Neutron začne driftovat ve směru kolmém k magnetickým siločárám

Neutron začne rotovat kolem magnetické siločáry

Magnetické pole bude urychlovat neutron ve směru svých siločár

6. Mějme vektor a o velikosti 5 a vektor b o velikosti 3. Tyto dva vektory spolu svírají úhel 30°. Jakou velikost bude mít vektor c vzniklý vektorovým součinem dvou předchozích vektorů?

10

5

7.5

7. Vyberte pravidla, která lze použít pro určení směru vektorového součinu

Pravidlo levé ruky

Pravidlo pravotočivé vývrtky

Pravidlo levotočivé vývrtky

8. Mějme proton který vlétne do oblasti s magnetickým polem a vektor jeho rychlosti lze rozložit jak na složku kolmou k siločárám magnetického pole, tak na složku rovnoběžnou se siločárami magnetického pole. Elektrické pole v oblasti nepůsobí. Jak bude vypadat trajektorie protonu?

Trajektorií bude trochoida

Trajektorií bude kružnice

Trajektorií bude šroubovice

9. Jaké jsou možné trajektorie nabité částice v oblasti se zkříženým elektrickým a magnetickým polem (obě pole jsou na sebe kolmá)?

Kružnice

Trochoida

Cykloida

10. Mezi nabité částice nepatří

Alfa částice

Proton

Elektron

Neutron