English Version
[EXPEDICE]   [AURORA]   [POZOROVÁNÍ]   [REPORTÁŽ]   [ÚČASTNÍCI]   [PŘÍRODA]   [CESTA]   [VIDEA]   [STŘÍPKY]AURORA


Historie

Počátek
letopočtu
Polární záře pozorovány příležitostně Číňany, Řeky a Římany.
16. století
Tycho Brahe pozoruje polární záře na hvězdárně v Uraniborgu.
17. století
Pierre Gassendi pozoruje na počátku století několik září a navrhuje pro ně název Aurora Borealis. Objev slunečních skvrn (1609), Maunderovo minimum sluneční aktivity (1645-1715), polární záře pozorovány zcela výjimečně.
1733
J. J. Dortou de Mairan navrhl, že polární záře vznikají interakcí slunečního fluida s atmosférou Země. První teorie, která dává do souvislosti polární záře se Sluncem.
1741
Olof P. Hiorter pozoruje chvění kompasové střelky při polární záři. Hiorter byl asistentem Anderse Celsia. Spolu poukázali na magnetickou povahu polárních září.
1745
Don Ulloa, španělský námořník, pozoruje polární záře na mysu Horn (56°) a potvrzuje tak domněnku J. Mairana, že polární záře probíhají i v jižních polárních oblastech.
1770
Kapitán James Cook potvrzuje výskyt polárních září ve vysokých jižních šířkách.
1775
Pehr Wilhelm Wargentin zjišťuje na základě mnohaletého pozorování, že polární záře se vždy vyskytují na mnoha místech současně a jejich výskyt pokrývá celý pás obklopující severní pól.
1896
Kristian Birkeland navrhuje, že polární záře jsou způsobeny elektrony vyvrženými ze Slunce. Plasma vyvržené ze Slunce je zachyceno magnetosférou Země a vznikají proudy tekoucí podél silokřivek magnetického pole (tzv. Birkelandovy proudy).


Birkeland své teorie ověřoval experimentálně. Zkonstruoval malou napodobeninu Země
(terrellu). Šlo o kovovou zmagnetizovanou kouli, kterou ve vakuové komoře ostřeloval
 elektrony. Ty se skutečně dostávaly do polárních oblastí.  Jeho experiment je vyobrazen na
norské  dvousetkorunové bankovce a terrella je dnes uložena v Muzeu polárních září v Tromso.

1939
Hannes Alfvén navrhuje první detailní model polárních září a magnetických bouří. Proudy tekou v polární oblasti v proudových stěnách podél magnetického pole Země a excitací atomů atmosféry způsobují záření.
1954
Seaton a Hunten navrhují stupnici intenzity polárních září (I až IV) založenou na počtu emitovaných fotonů. Dnes je tato stupnice známa jako IBC (International Brightness Coefficient).
1966
Navigační satelit 1963-38C detekuje předpokládané proudy v horních vrstvách atmosféry.
1973
Satelit TRIAD provádí první podrobná měření proudů tekoucích podél magnetického pole Země. Maximum tekoucích proudů je na 70. rovnoběžce, tečou ve svislých stěnách, některé stěny mají směr proudu vzhůru, jiné dolů.


Triad: Bíle jsou označeny proudy tekoucí do ionosféry, šrafovaně
z ionosféry. Tato měření se stala podkladem pro znak expedice.

1974
Vzniká A. Vallance-Jonesova klasifikace tvarů polárních září (HA, HB, RA, RB, DS, PS, PA, PC, F).
1981
Satelit DYNAMICS EXPLORER I poprvé pozoruje celý aurorální ovál.
1989
Dne 13.3. dorazil k Zemi oblak nabitých částic. Prudké změny magnetického pole indukovaly elektrické napětí, které způsobilo vyhoření hlavního transformátoru kanadské provincie Quebec. Totální kolaps energetické sítě zasáhl Kanadu, Ontario i Britskou Kolumbii. Lokální výpadky byly v Pensylvánii, New Yorku a Kalifornii. Nad ztemělou Amerikou se rozzářily nádherné polární záře.
90. léta
Pozorovány polární záře na Saturnu a Jupiteru (HST, kamera STIS), intenzivní výzkum polárních září Země z kosmického prostoru (POLAR, DYNAMICS EXPLORER I, NOAA). Ukazuje se, že polární záře stejného typu se vyskytují ve stejném čase na jižní i severní polokouli.
 

Saturn Aurora
Polární záře na Saturnu v UV oboru. HST, STIS, 1998.

Jupiter Aurora
Polární záře na Jupiteru, severní pól. HST, STIS.

 

Klasifikace polárních září

Polární záře (Aurora Polaris) dělíme na polární záře severní (Aurora Borealis) a polární záře jižní (Aurora Australis).

  • Klasifikaci polárních září z hlediska intenzity zavedl Seaton a Hunten v roce 1954 (jednotkou intenzity je 1 R - rayleigh, 106 fotonů dopadajících na 1 cm2 za jednu sekundu). Výsledkem je koeficient IBC (International Brightness Coefficient), který podle pozorované intenzity nabývá hodnot I až IV.

  • Klasifikaci polárních září z hlediska pozorovaného tvaru zavedli Valance a Jones v roce 1974 do devíti základních skupin.

Seaton-Huntenova klasifikace

IBC Intenzita (R) Ekvivalentní zdroj
I 103 Mléčná dráha
II 104 Cirry osvětlené Měsícem
III 105 Kumuly osvětlené Měsícem
IV 106 Měsíc v úplňku

Valance-Jonesova klasifikace

Tvar Anglický název Popis
HA Homogeneous Arc Homogenní oblouk. Útvar bez struktury ve výšce, směru a intenzitě.
HB Homogeneous Band Homogenní pás. Jako HA, proměnný v podélném směru.
RA Rays Arc Paprskový oblouk. Jako HA, intenzita má svislou paprskovou strukturu.
RB Rays Band Paprskový pás. Jako RA, intenzita má svislou paprskovou strukturu.
DS Diffuse Surface Difúzní povrch. Nepravidelná stejnoměrně svítící oblast.
PS Pulsating Surface Pulsující povrch. Jako DS, ale intenzita se mění řádově v sekundách.
PA Pulsating Arc Pulsující oblouk. Jako HA, ale intenzita se mění řádově v sekundách.
C Corona Koróna. Soustava paprsků podél magnetického pole.
F Flaming Plápolání. Útvary proměnné intenzity pohybující se k zenitu.
 

   
Některé naše fotografie. Zkuste si je zařadit!

  • Další klasifikací je tzv. Kp index, který je úměrný změnám geomagnetického pole vůči klidovému stavu a jeho stupnice je desetidílná. Z Kp indexu je odvozen index aktivity NOAA. Oba indexy určují spodní hranici geomagnetické šířky, na které lze polární záři pozorovat. Vzhledem k tomu, že severní magnetický pól je vůči geografickému posunut o 11° směrem k americkému kontinentu (nachází se na 78,6° s.š. a 70,1° z.d.), jsou Američané a Kanaďané v pozorování Aurory značně zvýhodněni. Pro Prahu (geomagnetická šířka 45,5°) vyplývá, že k pozorování polární záře musí hodnota indexů dosáhnout maxima.

Kp index Spodní hranice
geomanetické šířky
Index NOAA Spodní hranice
geomanetické šířky
0 66,5 1 67,5
1 64,5 2 66,5
2 62,4 3 65,6
3 60,4 4 63,9
4 58,3 5 62,5
5 56,3 6 60,7
6 54,2 7 58,6
7 52,2 8 56,7
8 50,1 9 54,6
9 48,1 10 51,0
- - 10+ 48,5
- - 10++ 45,0
 

Výskyt září

Polární záře se vyskytují v polárních oblastech na severní i jižní polokouli. Přibližně na 70. stupni se vyskytuje tzv. aurorální ovál, který může být široký až 5°. Nejlépe je viditelný v UV záření z kosmického prostoru. Aurorální ovál může být různě deformovaný. Jeho intenzita souvisí přímo se sluneční aktivitou. V období zvýšené sluneční aktivity se v oblasti aurorálního oválu vytvářejí nádherné strukturované polární záře. Polární záře mohou vznikat ojediněle i mimo aurorální ovál, potom mají ale výrazně chudší strukturu. Z fyzikálního hlediska je aurorální ovál oblastí elektrických proudů tekoucích podél magnetických silokřivek Země. Na obrázku je aurorální ovál fotografovaný družicí POLAR v UV oblasti (1997).

Polární záře vznikají ve výškách 70 až 300 km nad Zemí. Okem pozorované polární záře jsou jen dolní částí tekoucích proudů. Na délku (podél rovnoběžky) může polární záře dosáhnout až 1000 km. Tloušťka svítících stěn nepřesahuje několik kilometrů, maximálně desítek kilometrů.

Charakteristický čas vývoje polárních září může být v minutách, ale i ve sekundách u pulsujících povrchů. Někdy lze pozorovat vlnění stěn polárních září a světlé sloupce pohybující se polární září.

Charakteristické barvy jsou zelená (kyslík), červená (kyslík, vodík), modrá (molekulární dusík). Výrazně září kyslík v UV oboru, toho se využívá zejména při fotografování polárních září z oběžné dráhy Země.
 


Fyzikální mechanismy

Slunce je hvězda s proměnnou sluneční aktivitou, která se přenáší na Zemi prostřednictvím slunečního větru - toku nabitých i neutrálních částic, který zaplavuje celou Sluneční soustavu. Tyto částice se dostávají do magnetosféry Země, kde konají rotační pohyb podél silokřivek pole. Typické poloměry rotačního pohybu jsou 200 metrů pro protony a 10 cm pro elektrony. Protony mohou v důsledku srážek zachytávat elektrony a stát se vodíkovými atomy, na které již magnetické pole nemá vliv.

V aurorální oblasti dochází k elektrickému výboji, při kterém se vytvářejí proudové stěny s proudovou hustotou cca 30 µA/m2. Proudy tečou podél silokřivek magnetického pole Země.

Mikroskopické procesy:

  1. Přímá excitace. Elektrony zachycené v magnetosféře se sráží s atomy a molekulami atmosféry a excitují je na vybuzené hladiny: X + e  —>  X * + e. Při následné deexcitaci je vyzářeno světlo charakteristické vlnové délky: X *  —>  X + g. V hustších vrstvách atmosféry není na deexcitaci zářením dostatek času. Nadbytečná energie je předána při srážkách mnoha dalším atomům a molekulám v atmosféře. Proto se vyskytují polární záře ve výškách nad 70 km, kde je čas k deexcitaci zářením.

  2. Nepřímé excitace. Existuje celá řada nepřímých excitačních procesů souvisících se srážkami. Jako příklad uveďme zachycení magnetosférického elektronu ionizovanou molekulou kyslíku. Ta se v důsledku srážky rozštěpí na atomární kyslík, který bude v excitovaném stavu: O2+ e  —>  O* + O. Následně bude excitovaný kyslík deexcitovat za vzniku záření: O *  —>  O + g.

  3. Kolize s protony. V důsledku srážky s protonem může dojít například k ionizaci vodíku (ztratí svůj elektron), k ionizaci molekuly či k štěpení molekuly. Polární záře způsobené protony jsou nevýrazné (typ I) a zpravidla bez struktury (HA, DS).

Tyto procesy jsou zodpovědné za světelné efekty doprovázející polární záře. Různé přechody v atomárních obalech kyslíku a dusíku způsobují zejména zelenou, červenou a modrou barvu polárních září. Barva polárních září souvisí s momentálním stavem atmosféry a s nadmořskou výškou. Výjimečně se pozorují i žluté polární záře při překrytí červené a zelené oblasti. Barva polárních září je nejčastěji zelená na vlnové délce 557.7 nm, která odpovídá emisní čáře O(1S).


Typické spektrální čáry v polární záři