Lemaître, Georges Henri Joseph Édouard

(1894–1966)


Belgický kněz, zpočátku abbé, později monseigneur, který se zabýval kosmologií a obecnou relativitou. Byl profesorem na Katolické univerzitě v Lovani. Znal práce Alexandra Fridmana, který na základě obecné relativity ukázal, že se homogenní vesmír může buď rozpínat, nebo smršťovat. Také věděl o červeném posuvu extragalaktických mlhovin (tak se nazývaly galaxie před jejich objevem), které naměřil americký astronom Vesto Slipher. Jako první odvodil z obecné relativity vztah, podle kterého je v expandujícím vesmíru rychlost objektu (galaxie) úměrná jeho vzdálenosti (Hubbleův zákon) a dokonce odhadnul ze Slipherových měření hodnotu konstanty úměrnosti (Hubbleovu konstantu). Její velikost mu vyšla přibližně desetinásobná oproti dnes udávané hodnotě. To bylo způsobeno značnou nejistotou v odhadech vzdálenosti. Lemaîtr si byl vědom toho, že expandující vesmír musel být na počátku mimořádně hustý a horký, tomuto stavu říkal prvotní atom (dnes hovoříme o Velkém třesku). Své poznatky publikoval v roce 1927 ve francouzštině v lokálním bruselském vědeckém periodiku. Jeho práce nebyla bohužel známa v anglicky mluvícím světě, a tak v roce 1929 Edwin Hubble znovu objevil Hubbleův zákon i expanzi vesmíru. Skutečné prvenství ale patří abbé Lemaîtrovi, a to včetně teorie Velkého třesku.


Slavní lidé Aldebaran Homepage