Leibniz, Gottfried Wilhelm von

(1646–1716)


Německý filosof a matematik. Nezávisle na Newtonovi vytvořil diferenciální a integrální počet. Sám také vytvořil dnes používanou notaci pro integrály. Odvodil vztah pro derivování součinu dvou funkcí, uměl derivovat a integrovat mocninné funkce. Zajímavé je, že Leibniz nikdy nechápal derivaci jako limitu. Toto pojetí pochází až od d'Alemberta. Zabýval se také řešením soustav lineárních rovnic a zkoumal vlastnosti determinantů. Byl mimořádně tvořivý. Udržoval písemné kontakty s asi 600 evropskými učenci! Ve filosofii navazuje na Reného Descarta, jako základ světa nechápe nekonečně dělitelné kontuinuum, ale tzv. monády – bodová silová centra. V jistém smyslu se tak navrací k atomistům. Podle Leibnize má svět materiální i duchovní stránku, monády jsou nositeli obojího. Nejvyšší monádou je vševědoucí Bůh.


Slavní lidé Aldebaran Homepage