Aldebaran bulletin

Týdeník věnovaný aktualitám a novinkám z fyziky a astronomie.
Vydavatel: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics)
Číslo 10 – vyšlo 8. března, ročník 22 (2024)
© Copyright Aldebaran Group for Astrophysics
Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno.
ISSN: 1214-1674,
Email: bulletin@aldebaran.cz

Hledej

Stane se fúze protonu s bórem novým zdrojem energie?

Adam Prášek

V roce 2023 jsme se věnovali řadě problémů z jaderné fyziky: podivnému izotopu tantalu a jeho produkci ve hvězdách (AB 10/2023), deformací jader v souvislosti se strukturou jader a jejich štěpením (AB 18/2023), excitovaným stavům s dlouhým poločasem života (AB 25/2023), jadernému klastrováníJaderný klastr – pevně vázaný systém nukleonů, typickým případem je 4He (alfa částice). Některá jádra lze popsat jako systém takovýchto klastrů. Příkladem může být 8Be, jehož strukturu lze velmi dobře popsat jako vázaný stav dvou jader hélia 4He. (AB 29/2023) a haló jádrůmHaló jádra – zvláštní skupina jader s neobvyklou vnitřní stavbou. Na většinu z nich můžeme nahlížet jako na systém sestávající ze dvou složek: z jadérka a z haló tvořeného jedním nebo více slabě vázanými valenčními nukleony. U normálního jádra je jeho poloměr úměrný třetí odmocnině z počtu jeho nukleonů. Tato jednoduchá závislost ale u haló jader neplatí. Oblast, ve které se mohou slabě vázané valenční nukleony vyskytnout, odpovídá jádrům s daleko větším nukleonovým číslem. včetně Efimovova efektuEfimovův efekt – jev, při němž tzv. rezonanční interakce s krátkým dosahem způsobí pro systém tří a více částic vznik efektivní interakce s dlouhým, v principu nekonečným dosahem. Efimovovy stavy pak tvoří nekonečnou posloupnost stavů s exponenciálně rostoucí velikostí a exponenciálně klesající vazebnou energií. Efekt je důležitý pro vazbu některých hal=o jader, molekul, a zřejmě hraje roli i pro Hoylův stav 12C. (AB 32/2023). Všechny tyto příspěvky byly spíše přehledového charakteru, proto se letos zaměříme v několika kratších povídáních na novinky z jaderné fyziky. Poznamenejme, že tyto zajímavosti nejsou nutně tím nejdůležitějším, co se v tomto oboru stalo – to je totiž dost subjektivní. V rámci výběru byly preferovány články dostupné zdarma, aby si je mohl čtenář přečíst, a jistou preferenci měly články související s astrofyzikou. V dnešním tématu se budeme věnovat nadějné fúzní reakci založené na sloučení jádra bóru 11 s protonem.

Slunce – nejbližší hvězda

Termojaderná syntéza je zdrojem energie naší nejbližší hvězdy, Slunce, už dlouhých pět miliard let. Dokážeme tento zdroj napodobit i v našich pozemských podmínkách? Zdroj: NASA, SDO/AIA, 2017.

Termojaderná fúze – jaderná syntéza, při které se slučují lehčí prvky na prvky těžší a uvolňuje se energie. Jaderná fúze může probíhat tehdy, když jádra překonají odpudivé coulombovské síly a přiblíží se na dosah jaderných sil. K tomu je zapotřebí velkých tlaků a teplot. Přirozeným způsobem probíhá fúze v nitru hvězd. K praktickému využití na Zemi přicházejí v úvahu dvě reakce: slučování deuteria na helium nebo tritium a slučování tritia a deuteria na helium.

Deuterium – těžký vodík, v jádře má jeden proton a jeden neutron. V průměru na Zemi připadá na 7 000 atomů normálního vodíku jeden atom deuteria. Jde o stabilní izotop vodíku.

Tritium – velmi těžký vodík, v jádře má jeden proton a dva neutrony. Jde o nestabilní jádro s poločasem rozpadu 12,32 let.

Neutron – částice složená ze tří kvarků (ddu) se spinem 1/2, hmotností 1,675×10−27 kg (940 MeV) a nulovým elektrickým nábojem. Volné neutrony jsou nestabilní se střední dobou života 886 s (15 minut) a poločasem rozpadu 10 minut. V roce 1930 Walther Bothe a Herbert Becke ostřelovali lehké prvky alfa částicemi a objevili nový druh pronikavého záření. V roce 1932 zjistil James Chadwick, že je toto záření složeno z neutrálních částic přibližné velikosti protonu a objevil tak neutron.

Alfa částice – jádro helia, vázaný stav dvou protonů a dvou neutronů. Přirozenou cestou vzniká při alfa rozpadu. Vzhledem k velké vazebné energii jde o vysoce stabilní částici.

TAE Technologies – americká společnost vzniklá již v roce 1998, která se zabývá alternativní fúzní reakcí izotopu boru 11 s protonem. Dnes patří mezi největší vědeckotechnické společnosti tohoto typu s více než čtyřmi sty za­měst­nanci. Zkratka TAE je odvozena z původního anglického názvu spo­leč­nos­ti Tri Alpha Energy, čili reakce p + 11B → 3α, při níž vznikají tři alfa částice.

LHD – Large Helical Device, největší stelarátor na světě do roku 2015, kdy ho překonal německý Wendelstein 7-X. Do provozu byl uveden v roce 1998 v japonském Národním institutu pro fúzní vědu v Toki. Malý poloměr je 0,6 metru, velký 3,9 metru a magnetické pole 3 tesla.

Problémy s neutrony

Nejsnáze dosažitelná je fúzní reakceTermojaderná fúze – jaderná syntéza, při které se slučují lehčí prvky na prvky těžší a uvolňuje se energie. Jaderná fúze může probíhat tehdy, když jádra překonají odpudivé coulombovské síly a přiblíží se na dosah jaderných sil. K tomu je zapotřebí velkých tlaků a teplot. Přirozeným způsobem probíhá fúze v nitru hvězd. K praktickému využití na Zemi přicházejí v úvahu dvě reakce: slučování deuteria na helium nebo tritium a slučování tritia a deuteria na helium., při níž se slučuje deuteriumDeuterium – těžký vodík, v jádře má jeden proton a jeden neutron. V průměru na Zemi připadá na 7 000 atomů normálního vodíku jeden atom deuteria. Jde o stabilní izotop vodíku.tritiemTritium – velmi těžký vodík, v jádře má jeden proton a dva neutrony. Jde o nestabilní jádro s poločasem rozpadu 12,32 let.. Problémem zde však je vysoká produkce neutronůNeutron – částice složená ze tří kvarků (ddu) se spinem 1/2, hmotností 1,675×10−27 kg (940 MeV) a nulovým elektrickým nábojem. Volné neutrony jsou nestabilní se střední dobou života 886 s (15 minut) a poločasem rozpadu 10 minut. V roce 1930 Walther Bothe a Herbert Becke ostřelovali lehké prvky alfa částicemi a objevili nový druh pronikavého záření. V roce 1932 zjistil James Chadwick, že je toto záření složeno z neutrálních částic přibližné velikosti protonu a objevil tak neutron. – tuto reakci například využívá i náš neutronový generátor na VŠB-TUO. Produkce neutronů je ale pro reaktory určené k výrobě energie problémem, protože neutrony mohou aktivovat (aktivací se rozumí jaderná interakce s materiálem, která vede na vznik radioaktivních prvků) okolí reaktoru, poškozovat materiál a také představují riziko pro okolní personál. Neutronové ozáření vede k nafukování materiálu a změně jeho vlastností spojeným s křehnutím materiálu. V případě oceli 316 se jedná o nejzásadnější problém při konstrukci součástí pracujících v prostředí s vysokými neutronovými toky. Mechanizmus nafukování není obecně spolehlivě prozkoumán, ale v případě těchto ocelí lze nafukování přisuzovat interakci neutronů s niklem, který se v oceli nachází, za vzniku helia. Uvnitř materiálu tedy dochází ke vzniku heliových atomů, které vedou k nafukování a ke křehnutí podobným způsobem, jako je tomu u vodíkového křehnutí.

Nafukování lze snížit vysokou hustotou dislokací v mřížce, tj. vad. To je dáno tím, že v takovéto mřížce se nemohou bubliny snadno pohybovat. Experimenty však nevedly k tomu, že by tímto mechanizmem bylo možno dosáhnout potřebné odolnosti vůči neutronům.

Ukázka materiálu před a po ozáření

Ukázka materiálu před a po ozáření. Můžeme zde vidět, že ozáření vedlo
k makroskopickému nárůstu objemu. Zdroj: Fusion 4 Freedom.

Hledání nové fúzní reakce

Existují snahy najít reakci, která by měla takové produkty, že by její průběh umožnil produkci energie s minimálními riziky jak pro technické vybavení, tak pro pracovníky. V případě štěpných reaktorů jsou neutrony zcela zásadní součástí procesu a není zde cesty, jak reaktor postavit bez toho, aby k jejich produkci docházelo. V případě fúze by však v principu bylo možné, aby reakce probíhala bez produkce neutronů. Jaderná fúze, která neprodukuje neutronyNeutron – částice složená ze tří kvarků (ddu) se spinem 1/2, hmotností 1,675×10−27 kg (940 MeV) a nulovým elektrickým nábojem. Volné neutrony jsou nestabilní se střední dobou života 886 s (15 minut) a poločasem rozpadu 10 minut. V roce 1930 Walther Bothe a Herbert Becke ostřelovali lehké prvky alfa částicemi a objevili nový druh pronikavého záření. V roce 1932 zjistil James Chadwick, že je toto záření složeno z neutrálních částic přibližné velikosti protonu a objevil tak neutron. (respektive neutrony odnášejí jen malý zlomek produkované energie), je perspektivní nejen z hlediska snížení poškození reaktoru, ale také proto, že by umožnila snáze převést energii získanou fúzí na elektřinu, než konverze z nenabitých neutronů (standardní fúze deuteriaDeuteron – jádro těžkého vodíku, obsahuje jeden proton a jeden neutron. V průměru na Zemi připadá na 7 000 atomů normálního vodíku jeden atom deuteria. Jde o stabilní izotop vodíku.tritiaTritium – velmi těžký vodík, v jádře má jeden proton a dva neutrony. Jde o nestabilní jádro s poločasem rozpadu 12,32 let. produkuje většinu energie ve formě neutronů). Mezi možné reakce patří nejen p + 11B, ale také fúze 2H + 6Li, 2H + 3He, 3He + 6Li, 3He + 3He, p + 7Li a další. Hlavním argumentem pro využití reakce protonu s jádrem bóru je skutečnost, že proton i bór jsou stabilní, a lze je snadno vyrobit a skladovat, čímž odpadá problém s radioaktivním palivem.

Za tímto účelem byla studována reakce záchytu protonu v jádře 11B. Produktem jsou zde tři alfa částiceAlfa částice – jádro helia, vázaný stav dvou protonů a dvou neutronů. Přirozenou cestou vzniká při alfa rozpadu. Vzhledem k velké vazebné energii jde o vysoce stabilní částici., které mají velmi krátkou volnou dráhu, tj. dráhu, kterou urazí do první interakce. Mezi výhody této reakce patří to, že izotopu 11B máme velké množství, není toxický ani radioaktivní, a primární reakce nezahrnuje produkci neutronů, čímž odpadá problém aktivace. V minulosti již bylo ukázáno, že za vhodných podmínek může být fúze bóru energeticky výhodná, prakticky však nebyla tato reakce nikdy studována v prostředí fúzních reaktorů. V článku [1] skupiny odborníků z TAE TechnologiesTAE Technologies – americká společnost vzniklá již v roce 1998, která se zabývá alternativní fúzní reakcí izotopu boru 11 s protonem. Dnes patří mezi největší vědeckotechnické společnosti tohoto typu s více než čtyřmi sty za­měst­nanci. Zkratka TAE je odvozena z původního anglického názvu spo­leč­nos­ti Tri Alpha Energy, čili reakce p + 11B → 3α, při níž vznikají tři alfa částice. a dalších institucí bylo zatím poprvé provedeno měření této reakce.

Záchyt protonu v jádře <sup>11</sup>B

Záchyt protonu v jádře 11B vede na vznik uhlíku 12C ve vysoce excitovaném stavu. Rozpad uhlíku na tři alfa částice je příkladem jaderného klastrování, kdy lze jádra některých prvků chápat jako klastry menších jader, na která se mohou rozpadnout. Zdroj: Fusion and Things.

O této reakci se uvažovalo i v jiných kontextech než jako zdroje energie – zmiňme například proton-borovou fúzní terapii, která spočívá v tom, že pacientovi vpravíme do nádoru 11B, a paprskem protonů poté indukujeme fúzní reakci přímo v těle, čímž lze lokálně vytvořit alfa částice, které ničí rakovinotvornou tkáň. Výhodou této reakce je to, že 11B není radioaktivní, a nedochází tak k radiační zátěži pacienta.

Fúze protonů s borem však není zcela bez neutronů – může zde nastávat fúze 11B s alfa částicí, případně přímo fúze p + 11B vedoucí na 11C a neutron. Dále pokud je zdroj protonů znečištěn deuteriem, bude probíhat také fúze 11B + 2H a 2H + 2H, přičemž obě tyto reakce vedou na vznik neutronů. Výpočty však naznačují, že energie, která je odnesena neutrony, představuje méně než 0,2 % celkové energie reakce, a nejedná se tak o zásadní problém. Tou největší překážkou je zde to, že mezi protonem a bórem je již značně vysoká elektrostatická bariéra, a je potřeba vysoká teplota, aby reakce mohla probíhat. Dalším problémem jsou zde velké ztráty brzdným zářenímBrzdné záření – anglicky a německy bremsstrahlung, jev, kdy při změně velikosti rychlosti nabité částice vzniká elektromagnetické záření. Brzdné zářením je emitováno při změně velikosti vektoru rychlosti. Při změně směru hovoříme o cyklotronním nebo synchrotronním záření., kdy se po dlouhou dobu zdálo, že fúze p + 11B vůbec nemůže vyprodukovat více energie, než sama spotřebuje. V roce 2019 však vyšel článek skupiny vědců ze společnosti TAE TechnologiesTAE Technologies – americká společnost vzniklá již v roce 1998, která se zabývá alternativní fúzní reakcí izotopu boru 11 s protonem. Dnes patří mezi největší vědeckotechnické společnosti tohoto typu s více než čtyřmi sty za­měst­nanci. Zkratka TAE je odvozena z původního anglického názvu spo­leč­nos­ti Tri Alpha Energy, čili reakce p + 11B → 3α, při níž vznikají tři alfa částice., která se fúzí protonů s bórem dlouhodobě zabývá [2], kde byly přepočítány pravděpodobnosti interakcí a ukázalo se, že pro teploty kolem 300 keVElektronvolt – jednotka energie. Jde o energii, kterou získá elektron urychlením v potenciálovém rozdílu jeden volt, 1 eV = 1,6×10−19 J. V jaderné fyzice se používají spíše větší násobky této jednotky, kiloelektronvolt keV (103 eV), megaelektronvolt MeV (106 eV), gigaelektronvolt GeV (109 eV), teraelektronvolt TeV (1012 eV) nebo petaelektronvolt PeV (1015 eV). V těchto jednotkách se také vyjadřuje hmotnost (E=mc2) a teplota (E=kBT). Jeden elektronvolt odpovídá teplotě přibližně 11 600 K., tedy 3 až 4 miliardy kelvinů, může tato reakce produkovat energii.

Experiment v reaktoru LHD

Fúze protonu s jádrem bóru vyžaduje asi třicetkrát vyšší teplotu než standardní fúze deuteria a tritia, ale konstrukce reaktoru by mohla být v určitých ohledech jednodušší – odpadá totiž problém s neutrony. To staví problematiku reakce p + 11B do pozice zajímavé alternativy ke standardní fúzi deuteria s tritiem. V roce 2022 byl v experimentálním reaktoru LHDLHD – Large Helical Device, největší stelarátor na světě do roku 2015, kdy ho překonal německý Wendelstein 7-X. Do provozu byl uveden v roce 1998 v japonském Národním institutu pro fúzní vědu v Toki. Malý poloměr je 0,6 metru, velký 3,9 metru a magnetické pole 3 tesla. (Large Helical Device) proveden experiment s bórovou fúzní reakcí. Cílem zde bylo na základě měření produkovaných alfa částic zjistit, zda se vůbec podaří fúzi rozběhnout. Jádra 11B byla dodávána do komory reaktoru v podobě zrníček čistého bóru nebo jeho nitridu. Tímto způsobem lze docílit hustoty až 6×1017 jader bóru na metr krychlový. Teoretické výpočty naznačují, že by za jednu sekundu mělo v reaktoru LHD, kde byl experiment prováděn, dojít až k 1014 reakcím. Výsledky prvních experimentů velmi dobře odpovídají numerickým simulacím.

3D model torusu reaktoru LHD s plazmatem

3D model torusu reaktoru LHD s plazmatem. Vpravo vidíme detail reaktoru v místě, kde je uložen detektor α částic, jejichž trajektorie jsou vyznačeny zeleně. Zdroj: [1].

Porovnání očekávané odezvy detektoru (numerická simulace) se skutečným měřením

Porovnání očekávané odezvy detektoru (numerická simulace) se skutečným měřením
v experimentálním reaktoru LHD. Zdroj: [1].

Provedené měření ukazuje, že se v japonském experimentálním reaktoru LHDLHD – Large Helical Device, největší stelarátor na světě do roku 2015, kdy ho překonal německý Wendelstein 7-X. Do provozu byl uveden v roce 1998 v japonském Národním institutu pro fúzní vědu v Toki. Malý poloměr je 0,6 metru, velký 3,9 metru a magnetické pole 3 tesla. skutečně podařilo rozběhnout fúzi protonů s jádrem bóru. Ačkoli je zřejmé, že nás v tomto ohledu čeká ještě mnoho práce, jedná se o slibný začátek pro konstrukci nových reaktorů. Určitě bude zajímavé tuto záležitost sledovat, mimo jiné i proto, že víceméně neexistují materiály, které by odolaly obrovským tokům neutronů – například u rychlých štěpných reaktorů je velký ekonomický problém v nutnosti příliš časné výměny materiálů, které jsou silně poškozovány neutronovými toky.

Odkazy

Valid HTML 5Valid CSS

Aldebaran Homepage