Logo ČVUT

DOPPLERŮV JEV – OTÁZKY

Vyplňte prosím následující jednoduchý test, který ověří, zda jste porozuměli Dopplerovu jevu. V jedné otázce může být i několik správných odpovědí nebo nemusí být správná žádná. Po vyplnění stiskněte tlačítko Odeslat.

1. Pro Dopplerův jev platí

f = f0(1±v/c)

Δf = ±v/c

Δf /f0 = ±v/c

2. Kterých dějů se Dopplerův jev týká?

všech periodických dějů

světla

zvuku

3. Pohybující se zdroj má určitou frekvenci. Bart Simpson na obrázku bude vnímat frekvenci

Bart Simpson

vyšší

nižší

stejnou

4. Bart Simpson na předchozím obrázku bude vnímat

kratší vlnovou délku

delší vlnovou délku

5. Mezi frekvencí a periodou platí vztah

f = 1/T

f = 2/T

f = 2π/T

6. Mezi frekvencí a úhlovou frekvencí platí vztah

f = 1/ω

f = ω/3π

f = 2πω

7. Pro obrázek platí

Rázová vlna

Zdroj se pohybuje rychleji než vlnění

Zdroj se pohybuje pomaleji než vlnění

Zdroj se pohybuje stejně rychle jako vlnění

8. Pro obrázek platí

Rázová vlna

Zdroj se pohybuje rychleji než vlnění

Zdroj se pohybuje pomaleji než vlnění

Zdroj se pohybuje stejně rychle jako vlnění

9. Rázová vlna může vzniknout

pohybuje-li se zdroj rychleji než vlnění

pohybuje-li se zdroj pomaleji než vlnění

pohybuje-li se zdroj stejně rychle jako vlnění

10. Dopplerův jev využívají

policisté při měření rychlosti automobilů

lékaři při zobrazování vnitřních částí lidského těla

astronomové pro zobrazení nitra Slunce

astronomové při zjišťování rychlosti hvězd a galaxií