glossary glossary

 

Snellův zákon lomu – vlnění se na rozhraní dvou prostředí láme tak, že podíl sinu úhlů odklonu paprsků od kolmice je roven podílu rychlostí šíření v daném prostředí: sin α / sin β = vα/vβ

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage