Horner, William George

(1786–1837)


Anglický matematik a učitel, který nalezl, jak rychle určit hodnotu polynomu pomocí tzv. Hornerova schématu. Prostým dosazením je třeba (n2+n)/2 násobení a n součtů. Hornerovou metodou postačí n násobení a n součtů. Metoda je hojně využívána v numerické matematice při řešení polynomiláních a diferenciálních rovnic. Horner popsal algoritmus v roce 1819, údajně byl ale známý již v Číně a znal ho i Newton. Podobný algoritmus objevil v roce 1804 italský matematik a filosof Paolo Ruffini, takže Horner rozhodně nebyl první a jediný autor algoritmu. Horner používal podobné algoritmy i k řešení funkcionálních rovnic. Publikoval také řešení geometrických úloh, například tzv. motýlkového problému. Horner vynalezl zootrop, zařízení, které pomocí rotujícího kotouče se štěrbinami vytváří iluzi pohybu (štěrbinami se díváme na obrázky různých fází pohybu). V jistém smyslu jde o předchůdce filmu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage