Betrami, Eugenio

(1835–1899)


Italský matematik a fyzik. Zabýval se neeukleidovskou geometrií, elektřinou a magnetizmem. V matematice je po něm pojmenován Beltramův teorém týkající se zobrazení zakřiveného povrchu v mapách, Beltramovo pole (jehož rotace je úměrná samotnému poli) a Laplaceův-Beltramův operátor. Ve fyzice plazmatu hrají Beltramova pole klíčovou roli pro popis helikálních struktur. Beltramoovým polem je například magnetické pole, podél kterého se pohybují nabité částice (teče proudová hustota, tzv. Birkelandovy proudy). Za této situace na částice nepůsobí Lorentzova síla (tzv. bezsilová konfigurace) a rotace magnetického pole je úměrná poli samotnému, jde o Beltramovo pole, které je nutně helikální, tj. silokřivky mají tvar šroubovice.


Slavní lidé Aldebaran Homepage