Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IIFYZIKATEORETICKÁ MECHANIKA (TF1)KVANTOVÁ TEORIE (TF2)
STATISTICKÁ FYZIKA (TF3)VZTAH MATEMATIKY A FYZIKY (TF4)OBECNÁ RELATIVITA (TF4)
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE (TF4)FYZIKA PLAZMATUASTROFYZIKAASTRONOMICKÝ KURZ
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

FYZIKA II

Rozsah: 3/3 (přednášky jednou týdně, semináře jednou týdně, laboratoře jednou za 14 dní)
Kód kurzu: B2B02FY2, zimní semestr 2022/2023 Kulhánek
Učební text – přednášky: Stáhnout
Učební text – semináře: Stáhnout
Nahrávky přednášek: YouTube
Laboratoře: server Planck ➤
Pravidla: Stáhnout
Otázky k ústní zkoušce: Stáhnout

Anotace
Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I, který je prerekvizitou. V rámci tohoto předmětu se studenti nejprve seznámí se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Podrobněji se seznámí s elektromagnetickými vlnami. Následují partie z relativistické mechaniky a kvantové teorie. Závěrečné přednášky jsou věnovány fyzice atomového jádra, termodynamice a statistice.

Cílem studia není memorování vzorců, ale pochopení probírané látky a samostatné řešení ukázkových problémů a příkladů.

Osnova
 1. Gradient, rotace, divergence a jejich role při fyzikálním popisu světa. Diferenciální tvar Maxwellových rovnic
 2. Vlnění. Základní pojmy, disperzní relace, nerovinné vlny, zvuk, skládání vln, Huygensův a Fermatův princip
 3. Dopplerův jev, rázové vlny, Čerenkovovo záření. Využití v praxi
 4. Vlnová rovnice. Frekvenční analýza, získání disperzní relace
 5. Elektromagnetické vlny. Elektromagnetická vlna ve vakuu,
 6. Elektromagnetická vlna v kovu, skin efekt. Tok energie a hybnosti.
 7. Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace.
 8. Relativistický Dopplerův jev, Heavisideovo pole letícího náboje.
 9. Kvantová teorie: Experimenty, které vedly ke kvantové teorii.
 10. Kvantová teorie: Základní pojmy a principy, realizace nekomutujícího světa.
 11. Kvantová teorie: Jednoduché úlohy, tunelový jev, kvantová čísla, pásová struktura.
 12. Fyzika atomárního obalu a atomového jádra. Štěpení jader a fúze. Procesy ve hvězdách a na Zemi.
 13. Úvod do termodynamiky (samostudium)
 14. Úvod do statistické fyziky (samostudium)
 15. Základy optiky (samostudium)
Literatura
 1. Kulhánek, P.: Fyzika 2 – přednášky
 2. Kulhánek, P.: Fyzika 2 – semináře
 3. Kurz MIT: Elektřina a magnetizmus
 4. Maxwell, J. C.: Treatise on Electricity and Magnetism I; Oxford 1873
 5. Maxwell, J. C.: Treatise on Electricity and Magnetism II; Oxford 1873
Slidy k přednáškám
 1. Diferenciální operátory
 2. Maxwellovy rovnice v diferenciálním tvaru
 3. Základy popisu vlnění, elmg. vlny ve vakuu
 4. Vlnění – principy a jevy
 5. Vlnění – elmg. vlny v prostředí, potenciály
 6. Speciální relativita
Další materiály
 1. Aplet fázová a grupová rychlost

    Katedra fyziky