Vektorový součin dvou vektorů. Interaktivní SHOCKWAVE aplikace vás seznámí s pojmem vektorového součinu dvou vektorů. Podle definice je výsledný vektor kolmý na oba původní vektory a jeho orientace je dána pravidlem pravé ruky: pokud namíříte prsty pravé ruky ve směru prvního vektoru (zeleného) a poté je ohnete směrem k druhému (červenému) vektoru ve směru nejmenšího vzájemného úhlu, ukazuje váš palec ve směru vektorového součinu těchto dvou vektorů (oranžového). Z animace je patrné, že ruka míří ve správném směru podle tohoto pravidla, pokud otočíte červený vektor o úhel θ. Povšimněte si, že úhel θ může nabývat hodnoty od nuly do 360°, ale úhel v pravidlu pravé ruky je vždy menší z úhlů mezi oběma vektory. Velikost a směr červeného vektoru lze změnit kurzorovými klávesami, scénu lze natáčet a zoomovat myší (se stisknutým tlačítkem ctrl nebo start).