Stojaté vlnění
(Vysvětlení superpozicí s odráženou vlnou)

Významná je interference dvou vlnění o stejné amplitudě výchylky a stejné frekvenci, které se postupují v navzájem opačném směru. V některých bodech se vlnění setkávají se stejnou fází - takový bod pak kmitá harmonicky s dvojnásobnou aplitudou (tzv. kmitna - K). V bodech, kde se vlnění setkávají s opačnou fází, je výsledná amplituda nulová (tzv. uzel - U). Ostatní body kmitají také harmonicky, ale amplituda výchylky je menší než amplituda kmitny.

Interferencí dvou stejných protisměrných vlnění vzniká vlnění stojaté.

Tento Java aplet ukazuje odraz postupného vlnění na překážce a tím i vznik vlnění stojatého superpozicí dvou protichůdných vlnění. Lze nastavit, zda dochází k odrazu na pevném nebo volném konci. Lze superpozici pozorovat v animaci či krokovat po zadaných časových úsecích. Pomocí zaškrtávacích polí si lze vybrat vlnění, která budou v apletu zobrazena. Volbou "Zpomaleně" lze animaci zpomalit.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/stwaverefl_cz.htm
© Walter Fendt, July 9, 2003
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2005