2. Newtonův zákon (experiment)

Tento Java aplet simuluje pokus na vzduchové dráze, který se používá k demostraci 2. Newtonova zákona a pohybu rovnoměrně zrychleného. Gravitační zrychlení předpokládáme 9,81 m/s2.

V jistých mezích lze měnit hmotnost vozíku vzduchové dráhy, hmotnost zavěšeného závaží a dokonce lze i počítat s bržděním (červená brzda) a tedy lze zadat i součinitel smykového tření.

Před každým měřením musíte tahem myši nastavit polohu světelné závory (SZ), která ovládá digitální stopky. V průběhu experimentu v s-t grafu (závislost dráhy na čase) vyznačuje běh červeného bodu tvar této závislosti. Jakmile vozík vzduchové dráhy mine SZ, zastaví se stopky a je připravena k uložení dvojice hodnot s a t. Tlačítkem "Zapsat hodnoty" nejen uložíte tyto hodnoty do tabulky dole na zeleném panelu, ale i vynesete do grafu. Posuňte SZ a pokus zopakujte. Po naměření alespoň 5 hodnot můžete experimentální hodnoty v grafu proložit teoretickou křivkou (tlačítko "Vložit křivky").

Použité vzorce:

Užitím druhého Newtonova zákona dostaneme:

a =  (m – μM) g 
m + M

a … zrychlení
m … hmotnost zavěšeného závaží
g … gravitační zrychlení
μ … součinitel smykového tření
M … hmotnost vozíku

Rovnoměrně zrychlený pohyb s nulovou počáteční rychlostí:

s =  a 
2
t2

s … dráha
a … zrychlení
t … čas

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/n2law_cz.htm
© Walter Fendt, December 23, 1997
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: September 6, 2009