Interference dvou kruhových (kulových) vln

Tento Java aplet znázorňuje interferenci dvou kruhových (resp. kulových) vln - např. na hladině vody či zvukové vlny. Vlnění se šíří ze dvou zdrojů, které kmitají se stejnou fází. Výsledné vlnění je pak dáno součtem (superpozicí) těchto dvou vlnění.

Můžeme pozorovat dva extrémní případy:

  1. V bodech, kde je dráhový rozdíl Δs (rozdíl drah uražených vlněním od zdrojů k tomuto body) celočíselným násobkem vlnové délky λ, přicházejí vlnění se stejnou fází: To znamená, že maxima (černé kružnice) respektive minima (šedé kružnice) přijdou vždy ve stejný okamžik, tím nastává konstruktivní interference (maximální amplituda). Body s touto vlatností leží na vyznačených červených křivkách (resp. plochách).
  2. V bodech, kde je dráhový rozdíl Δs lichými násobky  λ/2 (poloviny vlnové délky), přicházejí vlnění naopak s fází opačnou: V těchto bodech, vyznačených modrou křivkou (resp. plochou), maximum prvního vlnění přichází v okamžiku, kdy dorazí minimum vlnění druhého. Tím vzniká destruktivní interference (minimální amplituda).

Tlačítko "Pauza / Pokračovat" umožňuje zastavit a opět spustit aplet. Volbou "Zpomaleně" bude celá animace pětkrát zpomalena. V zadávacích polích můžete měnít vzdálenost zdrojů a vlnovou délku generovaného vlnění. Pod obrázkem interference je vždy vynášena hodnota dráhového rozdílu Δs pro fialový bod. Tímto bodem můžete posouvat tahem myši.

 

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/interference_cz.htm
© Walter Fendt, May 22, 1999
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: September 6, 2009