Nakloněná rovina

Tento Java aplet znázorňuje rovnoměrný pohyb po nakloněné rovině s odpovídající silou.

Tlačítko "Reset" nastaví pokus do počáteční pozice (kvádr mimo obrazovku). Aplet lze spustit nebo zastavit druhým tlačítkem na zeleném panelu. Můžete též zvolit zobrazení siloměru nebo vektorů sil (síla normálová a rovnoběžná s rovinou). Barvy robrazených sil odpovídají barvám hodnot na zeleném panelu.

Úhel sklonu nakloněné roviny, hmotnost kvádru a součinitel smykového tření lze v jistých mezích měnit. Aplet vypočítává velikosti všech odpovídajících sil.

 

 
Fyzika
Fyzika -aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/inclplane_cz.htm
© Walter Fendt, February 24, 1999
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 1, 2005

Tento aplet byl vytvořen na podnět mého španělského kolegy José Villasuso.