Jednoduché tepelné děje s ideálním plynem

Při této simulaci zobrazujeme závislosti mezi stavovými veličinami ideálního plynu - tlakem, objemem a teplotou. Sledujeme tři základní děje, ve kterých je vždy jedna z těchto veličin konstantní. Plyn (zobrazený zeleně) se nalézá ve válci, který je uzavřen pohyblivým pístem. Tlakoměr a teploměr ukazují aktuální hodnoty tlaku a teploty.

Třemi výběrovými tlačítky můžeme zvolit jeden ze tří základních dějů

Do textových políček můžete zadat počáteční a koncové hodnoty tlaku p (jednotka kPa), objemu V (jednotka dm3) a termodynamické teploty T (jednotka K). Podle zvoleného děje vždy jednu z veličin nelze zadat, protože je konstantní. Je třeba zvolit vhodné číselné hodnoty, aby hodnoty nebyly příliš vysoké nebo naopak nízké. Zadání hodnot je třeba povrdit tlačítkem "Počáteční stav". Pak je možné spustit simulaci.

Kromě simulace s pístem aplet umožňuje sledovat tři základní diagramy charakterizující sledované děje. Velké šipky v obrázku zobrazují, zda je třeba soustavě plynu dodávat (resp. odebírat) teplo, popřípadě koná-li se práce. Je zde i uvedeno, jak se mění vnitřní energie plynu.

Aplet umožňuje sledování následujících dějů:

Izobarický děj Tlak je stálý V/T = konst.
Izochorický děj Objem je stálý p/T = konst.
Izotermický děj Teplota je stálá pV = konst.

Všechny tyto zákony jsou speciální případy stavové rovnice ideálního plynu:

 pV 
T
= konst.
 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/gaslaw_cz.htm
© Walter Fendt, December 25, 1999
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 3, 2005