Skládání kmitů blízké frekvence - Rázy

Zvláštní případ složeného kmitání nastává, když mají složky y1 a y2 blízké frekvence. Najdeme rovnici výsledného kmitání za předpokladu, že amplitudy ym obou složek a počáteční fáze jsou stejné. Předpokládejme, že pro úhlové frekvence ω1 a ω2 platí následující vztah: ω1 = ω - Δω a ω2  =  ω + Δω, přičemž Δω << ω.

Pak jsou složky popsány rovnicemi:

y1 =  ym · sin(ω1t); y2 =  ym · sin(ω2t)

Použitím vzorce pro součet funkcí sinus dostaneme pro složené kmitání rovnici:

y1 = 2ym · cos(Δω t) · sin(ω t)

Vidíme, že výsledné kmitání není harmonické, avšak při malém rozdílu frekvencí můžeme toto kmitání považovat za "přibližně harmonické" s periodou T0/ω a s pomalu se měnící amplitudou výchylky.

Při tomto zvláštním druhu složeného kmitání vznikají rázy. Rázy mají periodu T, která je reciprokou funkcí rozdílu frekvencí složek:

f =  1/T  =  (ω2 – ω1)/2π  =  f2 – f1
 

Tento aplet demostruje vznik rázů. Zadejte frekvence jednotlivých složek (nezpomeňte po zadání stisknout "Enter"). Aplet zobrazí výsledné složené kmitání. Kmitající body v časových diagramech znázorňují okamžitou výchylku. Volbou "Zpomaleně" lze demontraci zpomalit.

 

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/beats_cz.htm
© Walter Fendt, October 21, 2001
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: September 6, 2009