Jednoduchý střídavý obvod

Tento Java aplet ukazuje chování jednoduchého střídavého obvodu složeného ze zdroje střídavého proudu, rezistoru (bez indukčnosti), kondenzátoru nebo ideální cívky (bez odporu). Obvod je rozšířen o měření napětí U pomocí voltmetru (modrý) a měření el. proudu I ampérmetrem (červený).

Vlevo pod nakresleným schématem obvodu vidíte fázorový diagram, ze kterého je možné odečítat okamžitou fázi napětí (modrý fázor) a proudu (červený fázor). Projekce fázorů do svislé osy odpovídá okamžité hodnotě napětí U, popř. proudu I. V pravé dolní části jsou znázorněny časové diagramy okamžitého napětí U a proudu I.

Tlačítkem "Reset" obnovíme původní nastavení. Pomocí ostatních tlačítek můžeme simulaci spustit, zastavit nebo dočasně pozastavit. Výběrem "Zpomaleně" bude pohyb 5x pomalejší.

Je možné měnit přednastavené hodnoty frekvence, maximálního napětí a odporu, respektive kapacity či indukce. Aplet vždy počítá novou maximální hodnotu el. proudu.

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/accircuit_cz.htm
© Walter Fendt, June 13, 1998
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 2, 2005