23. astrosoustředění (10. až 13. června 2021)
a koronavirus Covid-19

Astro 2021  

Vzhledem k probíhající pandemii bude na místě při příjezdu přítomen člen vedení, který provede vstupní kontrolu dle platných protiepidemických opatření.

Oproti minulým letům je STRIKTNĚ ZAKÁZÁN VSTUP DO AREÁLU BEZ VSTUPNÍ PROCEDURY.

Při příjezdu je nutné využít jednu z těchto možností:


Prodělaný koronavirus, Pokud jste v posledních šesti měsících prodělali koronavirovou infekci a nejste již infekční, předložte při vstupu potvrzení o pozitivním PCR testu ne starší šesti měsíců nebo lékařské potvrzení.

Očkování. Pokud jste byli očkováni proti Covidu-19 musíte splňovat jednu z podmínek: 1) u dvoudáv­kového schématu uplynulo od první dávky více než 22 dní; 2) u jednodávkového schématu uplynulo od vakcinace nejméně 14 dní. Při vstupu předložte potvrzení o očkování.

Platný negativní RT PCR test. Pokud máte platné potvrzení o negativním PCR testu na Covid-19 ne starší než 7 dní, vezměte ho s sebou a předložte při vstupu na soustředění.

Platný negativní POC antigenní test. Provádí se na certifikovaných odběrových místech, pro pojištěnce jednou týdně zdarma. Potvrzení o negativitě nesmí být starší než 3 dni.

Za uvedená opaření se omlouváme, ale jsou pro bezproblémový průběh soustředění nezbytná. Bez splnění jedné z předchozích možností nemůže být účastník na soustředění vpuštěn. V PŘÍPADĚ POZDNÍHO PŘÍJEZDU NEVSTUPUJTE DO AREÁLU, ALE VOLEJTE NA JEDNO Z ČÍSEL: 702 605 280, 777 977 720.


Výňatek z Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 28. 5, odst I.17

Vymezuje se okruh osob, kterým se na základě stávajících vědeckých poznatků o získané imunitě nebo šíření onemocnění covid-19 umožňuje vstup do některých vnitřních prostor v případě, že nemají žádné příznaky onemocnění covid-19, a buď chorobu již prodělaly, a předpokládá se, že dle stávajících mezinárodních doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí, mají v době do 180 dní od záchytu onemocnění dostatečnou hladinu protilátek, která ve většině případů ochrání před reinfekcí anebo osoby od 22. dne od podání první dávky očkovací látky proti onemocnění covid-19 s dvoudávkovým schématem a v případě následného podání druhé dávky bude lhůta trvat 9 měsíců. Nebude-li podána druhá dávka, skončí lhůta po uplynutí 90 dnů od aplikace první dávky. V případě očkovací látky s jednodávkových schématem musí uplynout nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky, ale ne více než 9 měsíců. Alternativou k doložení pravděpodobně získané imunity po prodělané nemoci nebo očkování je pro účely umožnění vstupu do některých vnitřních prostor doložení negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů, nebo negativního výsledku POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, provedeného zdravotnickým pracovníkem, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru biologického materiálu. Mimořádným opatřením se dále definuje národní certifikát o provedeném očkování. Jedná se o písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie (viz dále) nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, kdy u očkování uplynulo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, či od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců. 


ÚVODNÍ STRÁNKA
PROGRAM
PŘIHLÁŠKA

 
  
  Astro 2020