Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IITEORETICKÁ FYZIKAVNPPLAZMAASTROFYZIKA
ASTRONOMICKÝ KURZELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

VELMI NESTANDARDNÍ PŘEDNÁŠKA

Kódy kurzu

TF 4: Velmi nestandardní přednáška (A0B02VNP, A0M02VNP, XP02VNP)
Nyní (LS 2018) 1. přednáška 22. února, čtvrtky 9:15 až 12:30, posl. 340, FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6

Čtvrtý díl kurzu teoretické fyziky byl kdysi zaměřen na fyziku plazmatu. Tato přednáška ale nyní probíhá na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské a rozrostla se do tří semestrů. Kdo se tedy chce něco dozvědět o plazmatu, může chodit tam. Na FEL ČVUT je čtvrtý semestr kurzu teoretické fyziky zcela otevřený a pokaždé věnován po dohodě se studenty jinému tématu. V minulých letech to byla například Obecná relativita nebo Kvantová teorie pole. Užitečné by mohly být Numerické metody ve fyzice nebo Teorie elektromagnetického pole. V roce 2018 poběží Vztah matematiky a fyziky, který běžel už jednou, v roce 2012.

Rok 2018: Vztah matematiky a fyziky
Nahrávky přednášek Videa Videa
Rodící se skripta Skripta

1. Od komplexních čísel ke kvaternionům
2. Úvod do funkcí komplexní proměnné
3. Skalární součin v širších souvislostech, l 2 a L2 prostory
4. Vektorový součin v širších souvislostech, Lieova algebra
5. Gradient a divergence
6. rotace a helicita

Další plán:
7. Křivkové, plošné a objemové integrály a metody jejich výpočtu. Příklady. Integrace per partes v N dimenzích. Odvození Greenovy, Gaussovy a Stokesovy věty. Vnější algebra a její vlastnosti. Použití.

8. Základní vlnění ve válci a na sféře. Bessellova rovnice. Rozvoje veličin na válci a sféře. Besselovy a kulové funkce a jejich vlastnosti. Souvislost s kvantovými čísly. Frekvenční analýza fluktuací reliktního záření.

9. Temperované distribuce, Greenova funkce, Diracův impulz, slabé a silné řešení parciálních diferenciálních rovnic. Posloupnosti vedoucí na Diracovu funkci. Zacházení s distribucemi, derivace distribuce, zacházení s derivacemi skoků, rázové vlny.

10. Kouzlo rozměrové analýzy. Vlny na hluboké vodě, vlny ve sklenici vody, kyvadlo, Planckovy škály a jejich význam. Podobnost ve fyzice. podobnostní transformace. Aerodynamické tunely, škálovatelnost dějů – hvězdné a galaktické černé díry.

11. Poruchová teorie. Linearizace rovnic a hledání řešení ve tvaru poruchy. Ukázky: zvuk, zvuk v pohyblivém prostředí, Jeansovo kritérium a neúplnost Newtonovy teorie gravitace, Bornova aproximace, Starkův a Zeemanův jev, elektromagnetické vlny ve vodiči..

12. Pfaffovy formy. Úplný a neúplný diferenciál, věta o pěti ekvivalencích. Metody pro hledání integračního faktoru. Nalezení intergračního faktoru pro teplo. Využití ve fyzice, anholonormní formy.

13. Generátory grupy rotací a generátory Lorentzovy grupy. Rapidita. Obecný boost. Vlastnosti těchto generátorů, jejich komutační relace a vztah k momentu hybnosti a spinu. Infinitezimální transformace a obecná transformace.

14. Symetrické tenzory ve fyzice. Vlastní čísla a vlastní vektory. Vytváření ortonormální báze. Tenzor setrvačnosti, tenzor vodivosti, tenzor susceptibility, tenzor permitivity atd. Hlavní optická osa, anizotropní prostředí. Onsagerovy relace reciprocity.

15. Kalibrační transformace soustavy rovnic. Maxwellovy rovnice a Lorentzova transformace. MR a časoprostorová inverze. Přidávání symetrií do rovnic. Vztah symetrií a zákonů zachování. U1, SU2 a SU3 symetrie v matematice a v přírodě.

Doplňkové materiály:
Kvaterniony: Doplňky .Maxwell I: Doplňky Maxwell II: Doplňky
Demistified (komplexní funkce): Doplňky Verlinde: Doplňky
epsilon-delta relace (gymnastika) Doplňky
Rok 2016: Základy obecné relativity
Učební text: Stáhnout
Videonahrávky

 1. Einsteinova sumační konvence, speciální relativita, Lorentzova transformace
 2. Metrika, tenzory, čtyřvektory
 3. Setrvačná a gravitační hmotnost, princip ekvivalence, LIS
 4. Kovariantní derivace, afinní konexe, Christofellovy symboly
 5. Paralelní přenos, rovnice geodetiky,newtonovská limita: audio 1 , audio 2 
 6. Změna chodu času, gravitační červený posuv, Poundův-Rebkův experiment (orig. článek), experimenty (pptx)
 7. Riemannův, Ricciho tenzor, skalární křivost a testování plochosti
 8. Tenzor hmoty a energie, Einsteinův gravitační zákon, velikost Λ
 9. Gravitační vlny, detektory gravitačních vln, reliktní gravitační vlny
10 Schwarzschildovo řešení, diagramy vnoření, Einsteinův-Rosenův most, černé díry
11. Lenseův-Thiringův jev (strhávání časoprostoru rotujícím tělesem)
12. Zakřivení světla, gravitační čočky a mikročočky, jejich využití
13. Fridmanova metrika a lehký úvod do kosmologie, Ω parametry

Aldebaran Homepage