Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IITEORETICKÁ FYZIKAVNPPLAZMAASTROFYZIKA
ASTRONOMICKÝ KURZELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

VELMI NESTANDARDNÍ PŘEDNÁŠKA

Kódy kurzu

TF 4: Velmi nestandardní přednáška (A0B02VNP, A0M02VNP, XP02VNP)
Poběží v ZS 2018
 

Čtvrtý díl kurzu teoretické fyziky byl kdysi zaměřen na fyziku plazmatu. Tato přednáška ale nyní probíhá na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské a rozrostla se do tří semestrů. Kdo se tedy chce něco dozvědět o plazmatu, může chodit tam. Na FEL ČVUT je čtvrtý semestr kurzu teoretické fyziky zcela otevřený a pokaždé věnován po dohodě se studenty jinému tématu. V minulých letech to byla například Obecná relativita nebo Vztah matematiky a fyziky. Užitečné by mohly být Numerické metody ve fyzice nebo Teorie elektromagnetického pole.

Rok 2016: Základy obecné relativity
Učební text: Stáhnout
 
 1. Einsteinova sumační konvence, speciální relativita, Lorentzova transformace
 2. Metrika, tenzory, čtyřvektory
 3. Setrvačná a gravitační hmotnost, princip ekvivalence, LIS
 4. Kovariantní derivace, afinní konexe, Christofellovy symboly
 5. Paralelní přenos, rovnice geodetiky,newtonovská limita: audio 1 , audio 2 
 6. Změna chodu času, gravitační červený posuv, Poundův-Rebkův experiment (orig. článek), experimenty (pptx)
 7. Riemannův, Ricciho tenzor, skalární křivost a testování plochosti
 8. Tenzor hmoty a energie, Einsteinův gravitační zákon, velikost Λ
 9. Gravitační vlny, detektory gravitačních vln, reliktní gravitační vlny
10 Schwarzschildovo řešení, diagramy vnoření, Einsteinův-Rosenův most, černé díry
11. Lenseův-Thiringův jev (strhávání časoprostoru rotujícím tělesem)
12. Zakřivení světla, gravitační čočky a mikročočky, jejich využití
13. Fridmanova metrika a lehký úvod do kosmologie, Ω parametry
Rok 2012: Vztah fyziky a matematiky
V roce 2012 byl kurz zaměřen na využití matematiky ve fyzice a na vzájemný vztah těchto dvou obtížně oddělitelných disciplín. Z většiny přednášek se dochoval zvukový záznam pořízený Karolem Bujačekem, který po doplnění oskenovanými poznámkami Mirka Horkého snad dává jakýs takýs smysl.
1. přednáška
 1. tři stupně abstrakce,
 2. základy typografie matematických výrazů,
 3. rozměrová analýza,
 4. norma neboli velikost prvku (Eukleidovská a p-q norma)
 • Karol Bujaček: poznámky: Stáhnout
 • Mirek Horký: poznámky: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 1/2: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 2/2: Stáhnout
2. přednáška
 1. zobecnění skalárního součinu,
 2. prostory l2, L2, úhel mezi funkcemi, velikost funkce,
 3. definiční řady pro exponencielu, sin, cos, sinh, cosh,
 4. Eulerův vztah, tři reprezentace komplexního čísla,
 5. otočení bodu (rotace kolem osy).
 • Mirek Horký: poznámky: Stáhnout
 • Karol Bujaček: poznámky: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 1/2: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 2/2: Stáhnout
3. přednáška
 1. Kroneckerův symbol,
 2. Lineární operace s vektory (maticové násobení a konvoluce),
 3. Diracova zobecněná funkce jako posloupnost kopečků,
 4. Diracova zobecněná funkce jako Fourierův obraz jednotky,
 5. Greenova funkce a řešení PDR s pravou stranou.
 • Mirek Horký: poznámky: Stáhnout
 • Karol Bujaček: poznámky: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 1/2: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 2/2: Stáhnout
4. přednáška
 1. Greenova funkce pro rovnici difúze v 1D,
 2. definice temperované distribuce a slabého řešení,
 3. symetrické a antisymetrické matice,
 4. Levi-Civitův tenzor,
 5. vektorový součin.
 • Karol Bujaček: poznámky: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 1/2: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 2/2: Stáhnout
5. přednáška
 1. vztah mezi silou a energií,
 2. gradient a jeho vlastnosti,
 3. křivka, plocha, 3D oblast,
 4. křivkový integrál 1. a 2. druhu,
 5. Pfaffova diferenciální forma.
 • Karol Bujaček: poznámky: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 1/2: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 2/2: Stáhnout
6. přednáška
 1. věta o pěti ekvivalencích,
 2. integrační faktor,
 3. entropie a volná energie v termodynamice,
 4. plošný integrál 1. a 2. druhu,
 5. divergence.
 • Karol Bujaček, poznámky: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 1/2: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 2/2: Stáhnout
7. přednáška
 1. rotace,
 2. Stokesova věta,
 3. helicita
 • Karol Bujaček, poznámky: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 1/1: Stáhnout
8. přednáška
 1. ABC tok, Birkelandova a Beltramova pole,
 2. Helmholtzova rovnice,
 3. odvozování vektorových identit,
 4. zákon zachování aditivní veličiny,
 5. Maxwellovy rovnice.
 • Karol Bujaček, poznámky: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 1/2: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 2/2: Stáhnout
 • Podolský: fyzikální čtvrtek o Maxw. rovnicích: Stáhnout
 • Feynman: Path Integrals: Stáhnout
9. přednáška
 1. integrace per partes v N dimenzích,
 2. vnější algebra,
 3. komplexní derivace, CR podmínky,
 4. věta o holomorfní funkci.
 • Karol Bujaček, poznámky: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 1/2: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 2/2: Stáhnout
10. přednáška
 1. reziduová věta,
 2. výpočet integrálů pomocí reziduové věty,
 3. komplexní vlnová funkce,
 4. lineární vlna a FT,
 5. elektromagnetická vlna ve vakuu.
 • Karol Bujaček, poznámky: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 1/2: ?
 • Karol Bujaček, audio 2/2: ?
 • Kvaterniony: Stáhnout
 • (4+1) D Maxwellovy rovnice Stáhnout
11. přednáška
 1. poruchový počet – zvukové vlny,
 2. Dopplerův jev,
 3. prostorové kmity kruhové membrány
 4. Besselovy funkce Jm, Ym
 • Karol Bujaček, poznámky: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 1/2: Stáhnout
 • Karol Bujaček, audio 2/2: Stáhnout

Aldebaran Homepage